تبلیغات
غذاهای خوشمزه - اموزش جذاب بودن
 
غذاهای خوشمزه
نزدیکترین راه به بازاراینجاست...........
شنبه 5 مرداد 1392 :: نویسنده : لیلی وامید   
ﺑرﺧﻼف اﯾن ﺗﺻور که به ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم روی دﯾﮕران ﺗﺎﺛﯾر ﮔذارﯾم 
و ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑه راه آرﻣﺎﻧﯽ ﺧودﻣﺎن ﺗﻐﯾﯾر دھﯾم ، ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐه واﻗﻌﯾت 
ﭼﯾز دﯾﮕری اﺳت و ﮐﺎرﺑرد اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﻌﻧوی ﻗدرﺗﻣﻧد در اﻧﺣﺻﺎر ﺷﺧﺻﯽ اﺳت 
ﮐه ان را به ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﮔر اطراﻓﯾﺎن ﺧودﺷﺎن ﻧﺧواھﻧد ھﯾﭻ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ 
روی زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺧواھد داﺷت.ﺧﺑر ﻧﺎاﻣﯾد ﮐﻧﻧده ای اﺳت ، اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت؟
ﻣﺛﻼ ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺎھﺎ آرزو دارﯾم ﮐه به ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑرای ﻓرزﻧدان ﺧودﻣﺎن
زﻧدﮔﯽ ﺧوﺑﯽ ﻓراھم ﮐﻧﯾم.ﻣﺛﻼ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗﯾزھوﺷﺗرﯾن ﮐودک در ﺑﯾن ھم ﺳن و 
ﺳﺎل ھﺎی ﺧودﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد.در ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐه ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ﺷﺎﺧص ﺗرﯾن و 
ﺑرﺟﺳﺗه ﺗرﯾن ﻋﺿو ﮔروه ﺑﺎﺷﻧد.ھﻣﯾﺷه بهﺑﮭﺗرﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎ دﺳت 
ﯾﺎﺑﻧد.آدم ھﺎی ﻣﻧﻔﯽ و اﺷخاص ﻧﺎﻣﺛﺑت در اطراف آﻧﮭﺎ ﺣﺿور ﻧﯾﺎﺑﻧد و اﮔر ھم 
ﺗﻣﺎم ﺗرﻓﻧدھﺎ و ،ﺑرﺣﺳب اﺗﻔﺎق ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ﺑﯾن ﻋده ای آدم ﻣﻧﻔﯽ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد
ﺷﮕردھﺎی زﻣﺎن ﺧود ﺑرای ﻣدﯾرﯾت و ﮐﻧﺗرل اوﺿﺎع و ﺣرﮐت ﺑه ﺳﻣت ﺑﮭﯾنه 
ﺗرﯾن رﻓﺗﺎرھﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗه ﺑﺎﺷﻧد.ﻣﺎ از ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐه همه اﯾن 
ھﺎ را ﺑرای ﻓرزﻧداﻧﻣﺎن ﻓراھم ﮐﻧد.ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ھم اﯾن آرزو را ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت 
ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾم.اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺣﯾرت ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐه ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﻣﯽ دھد!...................

ﻣﺛﻼ رﻓﺗﺎرھﺎی ﻓرزﻧد زﯾﺎد ﺟﺎﻟب و ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻧﯾﺳت.دوﺳﺗﺎن و رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐه ﮔرد 
از ﻟﺣﺎظ ﺷﺎﺧص ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟزو اﻓراد ﻣﺛﺑت و ،ﺧودش ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺧوﺷﺑﺧت ﻧﯾﺳﺗﻧد.ﭘرﺧﺎﺷﮕر و ﻧﺎراﺣت اﺳت و در اﻣور ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﯾﺎدﮔﯾری 
ﻣﮭﺎرت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﻧون ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﺷﮑﯾب و ﺿﻌﯾف اﺳت.طوری رﻓﺗﺎر ﻣﯽ 
ﮐﻧد ﮐﮫ در ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎل اﺳت ﺟزو اﻓراد ﮐﻣﺗر از ﻋﺎدی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود و 
ﺧﻼﺻﮫ آن ﻧﺎﺑﻐﮫ و ﻓرزﻧد ﺑﯽ ﻧظﯾری ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ در آرزوھﺎی ﺧود از 
ﮐﺎﯾﻧﺎت و از ﻗﺎﻧون ﺟذب طﻠب ﻣﯽ ﮐردﯾم.ﺧوب اﺷﺗﺑﺎه ﮐﺎر ﮐﺟﺎﺳت؟
ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﻣﻌﻧوی اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ھم ﻣﯽ ﮐﻧد.ﻗﺎﻧون ﻣﻌﻧوی ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ 
ﮐه ھم ﺑر ﻋﺎﻟم ﻓﯾزﯾﮏ و ھم ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺣﺎﮐم اﺳت و ﺑر روح و ﻣﺎده ھر دو ﺟﺎری 
ﻣﯽ ﺷود.ﻗﺎﻧون ﺟذب را وﻗﺗﯽ ﺑرای ﺧودﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑرﯾم ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺟواب ﻣﯽ 
دھد.ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ ﭼﯾزی را در ﺳﺎﮐت ﺗرﯾن ﻟﺣظﮫ ذھﻧﻣﺎن از ﺗﮫ دﻟﻣﺎن طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم 
و ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻧﯾت و ﻗﺻد ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﺋﻧﺎت ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑرای 
رﺳﯾدن ﺑﮫ آن ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺗه به در و دﯾوار ﭼﺷم ﻣﯽ 
دوزﯾم و ﻣطﻣﺋﻧﯾم ﮐﮫ دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﺎﯾد ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از اﺟﺎﺑت آن آرزو ﺑرﻣﺎ ظﺎھر ﺷود.
ﺧوب ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و آرزوی ﻣﺎ را در ﮐﻣﺗرﯾن زﻣﺎن 
ﻣﻣﮑن ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ ، ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن و ﺑﮭﯾﻧه ﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ، ﺑرای 
ﻣﺎ ﻣﺣﻘق و واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.ﺧوب اﯾن را ھﻣهﻣﺎ ﺑه ﺧوﺑﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ و 
اﻧﻔرادی ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ وﺿوح درﺳﺗﯽ ﮐﺎرﮐردش را ﺑﺑﯾﻧﯾم و ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺣواس 
دروﻧﯽ ﺧود آن را درک ﮐﻧﯾم.
ﭘس ﭼرا ھﻣﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐه ﺑرای اﺷﺧﺎص و اﻓراد ﺑه ﺻورت ﺗﮑﯽ واﻧﻔرادی ﻋﻣل 
ﻣﯽ ﮐﻧد.وﻗﺗﯽ ﺑرای ﺑﮭﺑود وﺿﻊ دﯾﮕران و ﺑرآوردن آرزوی ﺑﻘﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود 
ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﮭﺗر ھﻣﯾﺷﮫ درﺳت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ ﺟواب 
ﺑرﻋﮑس ﻣﯽ دھد؟
ﯾﻌﻧﯽ ﭼرا ﺑﻌﺿﯽ ﻣو اﻗﻊ ﭘﺳر ﻧوح ﭘﯾﺎﻣﺑر ھﻣه ﺧﺎﻧدان و اﺻﺎﻟﺗش را ﮔم ﻣﯽ ﮐﻧد و 
ﺑﮫ ﺳﻣﺗﯽ دﯾﮕر ﮔراﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﭼرا ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ ﺣﻼل زاده ﺑﺎ وﺟود ﺷﺑﺎھت ﺑه 

داﯾﯽ از ﻟﺣﺎظ رﻓﺗﺎری ﺑﮫ داﯾﯽ ﺧوب و ﻣﺛﺑﺗش ﻧﻣﯽ رود و ﺣرﮐﺎت ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت از 
ﺧودش ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد؟ ﭼرا ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷراﯾط را ﺑرای ﻓرزﻧد ﻓراھم ﻣﯽ 
ﮐﻧﯾم ﺑﺎز ھم ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ او ﻣﺳﯾر ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد دﯾﮕری ﺑرای ﺗﺟرﺑه زﻧدﮔﯽ ﺑرای 
ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﭼرا ﺑﺎوﺟودی ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ و ھﻣﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐه اﻋﺗﯾﺎد ﺑه
ﻣواد ﻣﺧدر از ھر ﻧوع آن ﺧطرﻧﺎک و ﺿرر آور اﺳت ﺑﺎز ھم ﺑﻌﺿﯽ از ﻧزدﯾﮑﺎن 
و ﻋزﯾزان اﻧﺳﺎن ﺑﮫ آن ﺳﻣت ﻣﯽ روﻧد و ﺧﺎﻧواده ای را ﺧﺟل و ﺳراﻓﮑﻧده ﻣﯽ 
ﺳﺎزﻧد؟ ﭘس ﻗﺎﻧون ﺟذب ﭼرا اﯾن ﻣواﻗﻊ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد؟
ﺟواب اﯾن ﺳوال ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت!ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﺗﮑﯽ و اﻧﻔرادی اﺳت.
ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﺧود ﺷﺧص ﮐﺎرﺑرد دارد.ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺧود ﺷﺧص ھم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ 
ﮐﺎرﺑرد دارد ﮐﮫ ﻓرد ﺑﺗواﻧد اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎﺗش را ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺧود ﺑﮕﯾرد و اﺟﺎزه 
ﻧدھد ﺳﻧﮓ ھﺎی اﻓﮑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺳطﺢ آرام درﯾﺎﭼﮫ ذھﻧش را ﭘرﺗﻼطم ﺳﺎزﻧد و ﻣﺎﻧﻊ 
از اﻧﻌﮑﺎس آرزوی دروﻧﯽ اش در درﯾﺎﭼﮫ دﻟش ﺷوﻧد.زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب ھم 
ھﻣﯾن اﺳت.ھرﮐﺳﯽ در درون ﺧودش ﭼراﻏﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ دارد و از اﯾن ﭼراغ ﯾﮏ 
ﺗو ، ﻏول ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ او ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾد.ﻏوﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ای ﺻﺎﺣب ﭼراغ
ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا ﺑر زﻣﯾن ھﺳﺗﯽ ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ آرزو ﮐن.ﺑﮫ ﺗﻌداد اﻧﺳﺎن ھﺎی روی 
زﻣﯾن ﭼﻧﯾن ﭼراغ ﺟﺎدوﯾﯽ در اﻋﻣﺎق ﺑﺎطن آن اﻧﺳﺎن ﻗرار داده ﺷده اﺳت.اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ 
ﻣن و ﺗو ﺑﺗواﻧﯾم دﺳت ﺧودﻣﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت دل و ﻗﻠب ﻓرد ﮐﻧﺎری ﻣﺎن دراز ﮐﻧﯾم و 
ﻏول ﭼراغ ﺟﺎدوﯾﯽ او را ﺑﯾدار ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮕﯾرﯾم.ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب اﺟﺎزه 
ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ دھد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﻓرزﻧد ﻧﺎﺧﻠف در ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧواده ای ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود ، اﮔر ﻋزﯾز و 
دوﺳت و ھﻣراه و ھﻣﮑﺎری ﺑﮫ اﻋﺗﯾﺎد ﯾﺎ رﻓﺗﺎر ﻧﺎﭘﺳﻧد و ﻧﺎھﻧﺟﺎر دﯾﮕری دﺳت ﻣﯽ 
زﻧد، اﮔر ﺑﺎ وﺟود ﻣﺷﺧص ﺑودن و ﺗﻣﯾز ﺑودن و ﭘر ﻧور ﺑودن ﺑﺎﻧد ﻓرودﮔﺎه ھﺎی 
ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ، دوﺳﺗﺎن و ﻋزﯾزان ﻣﺎ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ھواﭘﯾﻣﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود را در 
ﮐوﯾر ھﺎی ﭘر ﺳﻧﮓ و ﭼﺎﻟﮫ ﻓراھم آورﻧد.ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب دارد درﺳت 
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھر ﮐس ﺧﻠﺑﺎن ھواﭘﯾﻣﺎی وﺟود ﺧودش اﺳت.اﮔر ﮐﺳﯽ در ﮐوﯾر ﭘر ﺳﻧﮓ و ﮔودال 
ھواﭘﯾﻣﺎﯾش را ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽ ﮐوﺑد او ﺧودش اﯾﻧطور ﺧﻠﺑﺎﻧﯽ ﮐرده و اﯾن ﻣﺳﯾر را 
اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده اﺳت.ﺧوب ﻗﺎﻧون ﺟذب ھم ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب و ﻣﺳﯾر او اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ و 
او را ھﻣﺎﻧﺟﺎﯾﯽ ﺑرده ﮐﮫ طﻠﺑﯾده اﺳت!ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ دل ﮐوﯾری ﺳﻧﮕﻼخ!ﻗﺎﻧون ﺟذب 
ﮐﺎری ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن ﺧﻠﺑﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻋزﯾز و ﻣﺣﺑوب ﻓرد ﭘﺎﮐداﻣن و درﺳﺗﮑﺎری ھﺳت 
ﯾﺎ ﻧﮫ!او ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب اﺷﺧﺎص ﮐﺎر دارد ﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺗظﺎرات و آرزوھﺎ و ﺗوﻗﻌﺎت و 
اطراﻓﯾﺎن او.ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب اطﻣﯾﻧﺎن ﮐرد و آن را 
ﺑﺎور ﻧﻣود و ﺑﮫ درﺳﺗﯽ آن ﯾﻘﯾن داﺷت.
آﻧﮭﺎ ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﻗﺎﻧون ﺟذب و ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﺳﺎده ﺗر ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﺧﻠﺑﺎﻧﯽ اﻓراد ﺳﻌﯽ 
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﮫ ھواﭘﯾﻣﺎھﺎی ﻋزﯾزان و اطراﻓﯾﺎن ﺧود را در ھﻣﺎن ﻓرودﮔﺎھﯽ ﻓرود 
ﺑﯾﺎورﻧد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن درﺳت ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد ، دﯾر ﯾﺎزود ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھر 
ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ دارد ﺳﺎز ﺧود را ﻣﯽ زﻧد و ﻓرودﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻓرودﺑﮭﺗرﯾن ھواﭘﯾﻣﺎھﺎ 
ﺗدارک دﯾده ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺳﻧﮕﻼﺧﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت.ﻗﺿﯾﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده 
اﺳت!ﺧﻠﺑﺎن ھﺎ ﭼون ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد در ﺑﯾﺎﺑﺎن آرﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻓرود آﯾﻧد ، ﻓرودﮔﺎه 
ﭘرزرق و ﺑرق را ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده اﻧد!ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ 
آرزوھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد.

ﺧوب ﺳواﻟﯽ ﮐه ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘس ﻣﺎ در ﻗﺑﺎل ﻓرزﻧدان و ﻋزﯾزاﻧﻣﺎن 
ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻧﺟﺎم دھﯾم.وﻗﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﻧﺗرل ھواﭘﯾﻣﺎی دروﻧﯽ آﻧﮭﺎ را 
در دﺳت ﺑﮕﯾرﯾم و آﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺳﺎز ﺧود را ﺧواھﻧد زد و ﺑﮫ ﻣﺳﯾر دﻟﺧواه ﺧود ﺗﻐﯾﯾر 
ﺟﮭت ﺧواھﻧد داد ﭘس ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﮐراﻣت ھﺎ و ارزش ھﺎی 
اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺧود را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﯾم و از اﯾﺷﺎن اﻧﺗظﺎر ﭘﺎس داﺷت 
ارزش ھﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟
ﺟواب اﯾن ﺳوال ھم ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده اﺳت!ﺑﮕذار آﻧﮭﺎ ﺧﻠﺑﺎن ﺑﺎﺷﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﺑده ﮐﮫ 
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟذب وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ آن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھواﭘﯾﻣﺎی وﺟودﺷﺎن را 
ھرﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﻓرود آورﻧد و ﺧﻠﺑﺎﻧﯽ ﺗواﻧﻣﻧد ﺑﮫ اﺳم ﺧودﺷﺎن در وﺟود آﻧﮭﺎ 
ﭘﻧﮭﺎن ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺳﺧت ﺗرﯾن ﺷراﯾط و ﺑﺣران ھﺎ ، ھواﭘﯾﻣﺎی 
زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ را در ﻣﺳﯾر درﺳت ھداﯾت ﮐﻧد.
وﻗﺗﯽ ﻣن و ﺷﻣﺎ در زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی و روزﻣره ﺧود ، در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻠوت و ﺧودﻣﺎﻧﯽ
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﻟﺣظﺎت دور ھم ﺟﻣﻊ ﺷدن ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ و ﯾﺎ ﻟﺣظﺎت ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋزﯾزاﻧﻣﺎن، 
روش ﺑرﺧورد ﺧود ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻧﺎت و راز درﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧون ﺟذب را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑرای 
آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾم.ﺑراﯾﺷﺎن ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾم و 
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭼرﺧﯾدن روزﮔﺎر و ﻣﺷﺎھده اوﺿﺎع اﯾن و آن ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ 
ﭼﯾزی ﮐم دارﯾم و داﺷﺗن آن را در دﻟﻣﺎن آرزو ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.ﺑﻌد از آن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻗﺎﻧون 
ﺟذب ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.ﺑﺎﯾد ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ﻓﮑر ﺧود را آرام ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم.در 
درون ﺧود ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.ﻧﺟواھﺎی ﻣزاﺣم دروﻧﯽ و ﮔﻔﺗﺎرھﺎی دروﻧﯽ ﺧودﻣﺎن 
را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.ﺧواﺳﺗﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﺳﻧﮕﯽ داﺧل ﺳطﺢ آرام ﺷده و آرام 
ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﺷده درﯾﺎﭼﮫ ذھﻧﻣﺎن ﻣﯽ اﻧدازﯾم و اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧﮓ آرزو 

ﺑه اﻋﻣﺎق درﯾﺎﭼه ﻓرو رود و ﻣوﺟﯽ ﻗوی را ﺑﺳﺎزد.ﺑﻌد ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﯾم و ﺑهﺣرﮐت 
اﯾن ﻣوج ﺗﺎ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺧﯾره ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾم و ﺑﺎورﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ دﯾر ﯾﺎزود اﯾن ﻣوج ﺑﺎ 
ﮐراﻧﮫ ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺻورت اﺟﺎﺑت آرزو و ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻗﺎﺑل ﻟﻣس 
در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ رﯾزه ﮐﺎری ھﺎی ﻗﺎﻧون ﺟذب را ﺑرای آن ﻋزﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﮫ راه 
ﺑﯾﺎﯾد ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾم.ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ، ﻓﺎرغ 
از ھر ﭼﮫ اطراﻓﯾﺎن ﺑﮕوﯾﻧد و ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺧﻧده ھﺎ و رﯾﺷﺧﻧدھﺎ ، ﺑﺎ اﻣﯾد و 
اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﺎﻣل ﭼﺷم ﺑﮫ راه اﺟﺎﺑت و وﻗوع ﺣﺗﻣﯽ آرزوی ﺧودش ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد.ﺑﺎﯾد 
ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدان ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ﺣﺗﯽ از اﯾن ھم ﭘﺎ را ﻓراﺗر ﻣﯽ ﮔذارﻧد و ﻣﯽ 
ﮔوﯾﻧد آرزو ﺑﮫ ﻣﺣض ﺑر دل راﻧدن ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ اﺟﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود و آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﻣﻧﺗظر 
ﮐم ﺷدن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺧود و آرزوی اﺟﺎﺑت ﺷده ﺧودﺷﺎن ھﺳﺗﻧد.ﯾﻌﻧﯽ طوری 
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﺑﮫ آرزوی ﺧود رﺳﯾده اﻧد و ﺑﮫ ھر ﺟﺎ ﺑﻧﮕرﻧد ﮐوه و در 
ودﺷت ﻧﺷﺎن از ﻗﺎﻣت رﻋﻧﺎی آرزوی ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد.
ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻋزﯾز ﺧود ﺑﮕوﺋﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺟذب ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم ﻣﯽ 
اﻓﺗد ﺧﯾر و ﻧﯾﮏ و ﺑﮫ ﺻﻼح و ﻣﺻﻠﺣت ﻣﺎﺳت.ﺣﺎل اﯾن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺧواھد ﺑد ﺑﺎﺷد 
و ﯾﺎ ﺧﯾر ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.در ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧﺷﺎﻧﮫ ای ﻣﺛﺑت از 
ﺗﺣﻘق ﺣﺗﻣﯽ آرزوی ﺧود ﺑﺎﺷد.
ﺧوب وﻗﺗﯽ اﯾن روش ﻧﮕﺎه ﮐردن و اﯾن ﺷﯾوه ﺧﻠﺑﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻋزﯾز ﺧود ﯾﺎد ﺑدھﯾم.
ﮔﯾرﯾم ﮐه ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﻧﺎﺑﺎب او ﻣﺳﯾر ﭘروازی 
ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺧود اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻧد.اﻣﺎ ﺑﺎز ھم در ﻣواﻗﻊ ﺑﺣراﻧﯽ و در ﺷراﯾط ﺳﺧت 
زﻧدﮔﯽ ﮐه ھﻣه دوﺳﺗﺎن و ھﻣراھﺎن اﻧﺳﺎن را ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔذارﻧد، ﺷﺧص ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ 

ﺑه ﯾﺎد آوردن ﻗﺎﻧون ﺟذب و ﺗواﻧﻣﻧدی و اﻗﺗدار ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت دروﻧﯽ ﺧود ،ﺑه ﻣﺳﯾر 
ﺻﺣﯾﺢ ﺑرﮔردد و اﯾن ھﻣﮫ ﮐﻣﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم در ﺣق ﻋزﯾزان ﺧود اﻧﺟﺎم 
دھﯾم.ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در زﻧدﮔﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺧود و ﺑﺎ ﮐردار و ﮔﻔﺗﺎر و ﭘﻧدار ﺧود ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ 
ﻗﺎﻧون ﻣﻌﻧوی ﺟذب ﭼه ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﭼﮕوﻧه ﺑه ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾد.ﺑﻘﯾه اش دﯾﮕر ﺑﺎ ﺧود 
ﺧﻠﺑﺎن و ﻣﺳﯾر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ اوﺳت.ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺳت؟ ﺟواب ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎده اﺳت!ﭼون 
ﻗﺎﻧون ﺟذب ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﺗﮏ ﻧﻔره و ﺷﺧﺻﯽ و اﻧﻔرادی اﺳت.

نوع مطلب :
برچسب ها : جذب، راههای جذب دیگران، رابطه، جذاب باشیم، برقراری بهترین رابطه، زیبابودن، قانون جذب،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 24 مرداد 1396 11:20 ق.ظ
This paragraph offers clear idea designed for the new people of blogging, that genuinely how to do blogging and site-building.
شنبه 5 مرداد 1392 07:04 ب.ظ
مرا کسی نساخت ، خدا ساخت . نه آنچنان که کسی می خواست ، که من کس نداشتم . کسم خدا بود ، کس بی کسان.
شنبه 5 مرداد 1392 07:01 ب.ظ
دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است
...
دکتر خودم و خودت.............هههههههه
شنبه 5 مرداد 1392 06:58 ب.ظ
سلام یه مگسی رو دماغت نشسته.ههههههههههههههههه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

باسلام.لیلی هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی .در این وبلاگ فروشگاه بزرگ دی تو دی قراردارد.امیدوارم از خرید خود رضایت داشته باشید.بازدیدکننده ی عزیز قسمت پایین امار وبلاگ فروشگاه دی تو دی قرار داردوهمچنین با کلیک در صفحه به فروشگاه برید امیدوارم رضایت شما عزیزان راجلب نمایدودروقت خود صرفه جویی کنیدوازمطالب بهرمندشوید


مدیر وبلاگ : لیلی وامید
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ راچگونه ارزیابی میکنید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب


.

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاینکد متحرک کردن عنوان وب

-

کد کج شدن تصاویر

>

98love