تبلیغات
غذاهای خوشمزه - طریفه اخذ مجوز کاشت قارچ
 
غذاهای خوشمزه
نزدیکترین راه به بازاراینجاست...........
جمعه 4 مرداد 1392 :: نویسنده : لیلی وامید   
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزﯼ ﺑﻪ ﻣﺮدم     ١-٢۴ -١ : ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ    :ﺧﻮراﮐﯽ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ واﺣﺪهﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ  
ﻧﺎم  واﺣﺪ اراﺋﻪ دهﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺖ   :
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎهﯽ-ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ -  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ –   ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  
ﺷﺮح ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ  :
  
-ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ١ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزﯼ    ٢ - اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ و ارﺳﺎل ﻣﺪارﮎ ﺳﺎزﻣﺎن  ٣ - ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارﮎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎزدﯾﺪ از واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ  ۴ - ﻃﺮح در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﯼ  ۵ - ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ هﺎ  
ﺳﺎﯾﺮدﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ درﺟﻬﺖ 
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ  :
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺘﺎن - ادارﻩ ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 

پکیج کامل و جامع آموزش پرورش قارچ دکمه ای و صدفی به زبان فارسی

آموزش گام به گام کشت قارچ خوراکی به صورت ویدئویی با توضیحات فارسی به صورت جامع و کامل

آموزش پرورش قارچ خوراکی در مقیاس های خانگی تا کارگاهی و صنعتی

بهترین فرصت درآمد سازی حتی در منزل

به همراه طرح توجیهی جهت اخذ وام بانکی و مجوزهای لازم

بدون نیاز به سرمایه اولیه آنچنانی و بدون نگرانی از بابت هزینه های گزاف آموزش در کلاس های حضوری


این محصول به صورت اوریجینال و با گارانتی تعویض عرضه می شود

ابتدا کالا را تحویل بگیرید ، سپس وجه آن را به مامور پست پرداخت کنید

 

قیمت: 3800 تومان تعداد: 1 DVD

 ٣٠  : زﻣﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﯼ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ روز ۴٠ ﺗﺎ  
هﺰﯾﻨﻪ هﺎ وﺷﻤﺎرﻩ ﺣﺴﺎب وارﯾﺰ 
وﺟﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ  :
ﮐﻠ ﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزﯼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و هﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد .
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺪﻣﺖ    :
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺸﺎورزﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ داراﯼ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﺿﺮ ﮐﺸﺎورزﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻀﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﺪارﮎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ  :
-ﻣﺪا ١ ﮐﭙﯽ    -٢ رﮎ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﻌﻼم از ادارﻩ ﻣﺤﻴﻂ زﻣﻴﻦ –٣ زﯾﺴﺖ ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ -   –۴ ﮐﭙﯽ ﻣﺪارﮎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ و ﻗﺮار داد ان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺤﻮﻩ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ   :ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  
ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر   :
 – اﻟﻒ در اﺳﺘﺎن -   ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ     : ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن                                  
ﺁدرس ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ   :
 :
ﺗﻠﻔﻦ    : 
ﻓﺮم هﺎﯼ ﺧﺪﻣﺖ  ) : ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮم
 ۴ هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪﯼ ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﮔﺮدد  ( ﻧﺎم ﻓﺮم   : ﮐﺪ ﻓﺮم    : ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﺮم   : ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت    :  
 
ﺷﺮوع
درﺧ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزﯼ 
ﭘﺎﯾﺎن 
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ واﺣﺪهﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎرچ ﺧﻮراﮐﯽ
ﻣﺪارﮎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻣﺪارﮎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
١ - ﮐﭙﯽ ﻣﺪارﮎ ﺷﺨﺼﯽ - ٢ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﻌﻼم از ادارﻩ ﻣﺤﻴﻂ –٣ زﯾﺴﺖ ﮐﭙﯽ ﺳﻨﺪ زﻣﻴﻦ - ﮐﭙﯽ ﻣﺪارﮎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ و ﻗﺮار داد –۴ ان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
نوع مطلب :
برچسب ها : کاشت قارچ، مجوز، مجوز کشت قارچ،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:25 ق.ظ
Howdy, I think your web site might be having web browser compatibility problems.
Whenever I take a look at your web site in Safari,
it looks fine however when opening in IE, it's got some overlapping issues.
I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that,
excellent blog!
سه شنبه 24 مرداد 1396 11:42 ق.ظ
Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks,
However I am encountering troubles with your RSS.
I don't understand why I cannot subscribe to it.
Is there anybody having identical RSS problems? Anyone that
knows the solution can you kindly respond? Thanx!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

باسلام.لیلی هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی .در این وبلاگ فروشگاه بزرگ دی تو دی قراردارد.امیدوارم از خرید خود رضایت داشته باشید.بازدیدکننده ی عزیز قسمت پایین امار وبلاگ فروشگاه دی تو دی قرار داردوهمچنین با کلیک در صفحه به فروشگاه برید امیدوارم رضایت شما عزیزان راجلب نمایدودروقت خود صرفه جویی کنیدوازمطالب بهرمندشوید


مدیر وبلاگ : لیلی وامید
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ راچگونه ارزیابی میکنید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب


.

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاینکد متحرک کردن عنوان وب

-

کد کج شدن تصاویر

>

98love