تبلیغات
غذاهای خوشمزه - پوکی استخوان
 
غذاهای خوشمزه
نزدیکترین راه به بازاراینجاست...........
پنجشنبه 3 مرداد 1392 :: نویسنده : لیلی وامید   
ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان و ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ؟   واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رود اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﺤﻠﻴﻞ  و ﭘﻮك ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻣـﺎ ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮاﻧﻴﻢ از اﻳـﻦ رخ داد ﻛﺎﻣﻼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻴﻢ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓـﺮاوان دارﻧـﺪ ﻣﺜـﻞ ﻣـﻮاد ﻟﺒﻨﻲ و ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰﻳﻬﺎ روﻧﺪ آن را ﻛﻨﺪ ﺗﺮ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳـﺘﺨﻮان ﻫـﺎ را بهتر ﻛﻨﻴم  . اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺎﺷـﺪ        . ﻳﻌﻨـﻲ ﻛﻠـﺴﻴﻤﻲ ﻛـﻪ واردﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺟﺬب و ﺗﻤﺮﻛﺰ آن در اﺳﺘﺨﻮان ﻳﻚ دوره ﻳﺎ ﮔﺮدش ﺧـﺎص دارد و اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﮔﺮدش ﺑﻪ   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮدی ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد در ﺧﻴﻠﻲ از ﻛـﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑـﻲ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ آدم ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﮔﻮﺷﻪ ای ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳـﺎﻋﺖ اﻧﻮاع ﻗﺮص ﻫﺎی وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﻣـﺼﺮف ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ اﻣـﺎ ﭼـﻮن ﺣﺮﻛـﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧـﺪارد     ﺗﺎﺛﻴﺮی را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭘﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺮﻛـﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﻢ ﻳـﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ . ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻮر آﻓﺘـﺎب اﺳـﺖ....................
 ﻳﻌﻨـﻲ ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز و در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺪون آﻓﺘﺎب زﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﻓـﺘﻦ اﺳـﺘﺨﻮان ﻫـﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻀﻼﻧﻲ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﭘﻴـﺮی زودرس ﺗﻔـﺎوت دارﻧـﺪ . ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ راز ﺟـﻮان ﻣﺎﻧﺪن و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و ﻋﻀﻼت و ﻣﻔﺎﺻﻞ در ﺳﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ ﻓﻌ ﺎﻟﻴﺖ، ﻛﻠـﺴﻴﻢ    ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻮر آﻓﺘﺎب اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﻤـﺎس ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺎ ﻧـﻮر آﻓﺘـﺎب، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ای ﺧﺎﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ Dﺿـﺮورت ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ  .  Dوﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ اﺛـﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ روی اﺳﺘﺨﻮان،روده و ﻏﺪد ﭘﺎراﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ ﻛﻠـﺴﻴﻢ و  ﻓﺴﻔﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ             .    D ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻮﺳﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫـﺪ اﻳـﻦ   70     ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺲ از ﺳﻦ ، ﺳـﺎﻟﮕﻲ 4      ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ          . ﺿـﺪ آﻓﺘﺎﺑﻬـﺎی ﻣﻮﺿـﻌﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ Dﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب در اﻏﻠـﺐ ﻣـﺮدم، ،  ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪ ً را ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ Dاﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .     در اﻓﺮاد ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل       ﺗﻤﺎس ﺻﻮرت، دﺳﺖ و اﻧﺪام ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ارﻳﺘﻤﺎﺗﻮی ﭘﻮﺳﺖ      ) ﻣﺮﺣ    ﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮای اﻓـﺮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد    (  3ﺗﺎ2 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺳـﺮد ﺳﺎل ﻛﻪ زاوﻳﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﺑـﺎﻻ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺑـﻮد و ﻳـﺎ از ﻏـﺬاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ Dﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .  اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻮرت ﭘﺰﺷـﻚ از ﻣﻜﻤﻠﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳJ.ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ؟  ﺳـﺮ دﺳـﺘﻪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛﻠـﺴﻴﻢ دار ﻟﺒﻨﻴﺎت اﺳﺖ . ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﻨﻴـﺮ، ﺟﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ ﺑﺪاﻧﻴـﺪ ﭘﻨﻴﺮﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻘـﺪار ﻛﻠـﺴﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ  . ﻣﺜﻼ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﻴﺮ ﻟﻴﻘﻮان ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻚ ﭘﻨﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨد. اﻧﻮاع ﺷﻴﺮ و ﻣﺎﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺮاوان دارﻧﺪ           . در ﻣﻴﻮه ﺟـﺎت، ﻣﺮﻛﺒـﺎت ﻛﻠـﺴﻴﻢ زﻳـﺎدی دارﻧﺪ  . ﻣﻌﻮﻻ ﭘﺮﺗﻘﺎل را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ث ﻣـﻲ ﺧﻮردﻧـﺪ در  ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻛﻠـﺴﻴﻢ آن ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳت   . ﻧﺎرﻧﮕﻲ و ﮔﺮﻳﭗ ﻓﺮوت ﻫﺮدو ﻛﻠﺴﻴﻢ زﻳﺎدی دارﻧـﺪ       . ﮔﻼﺑـﻲ ﻛﻠـﺴﻴﻢ ﻛﻤـﻲ دارد .دار ﺳــﻴﺐ ﻛــﺎﻟﺮی د، اﺳــﺖ وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ دارد وﻟــﻲ ﻛﻠــﺴﻴﻢ آن ﻛــﻢ  .  در ﺳــﺒﺰﻳﺠﺎت، ﻛــﺎﻫﻮ، اﺳﻔﻨﺎج، ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﻫﻮﻳﺞ ﻛﻠﺴﻴﻢ زﻳـﺎدی    وﺟـﻮد  دارد . ﻫـﻮﻳﺞ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠـﺴﻴﻢ دارد .اﻟﺒﺘﻪ آن ﻗﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ آدم ﻫﺎ داﺋﻤﺎ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻛﻠـﺴﻴﻢ دارد و ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﺪارد. ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ آدم ﻧﻴﺎزش را ﺑـﺸﻨﺎﺳﺪ       . اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ راﻫـﻢ ﻳﺎدآوری ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف زﻳﺎدی ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارﺿﻲ ﻣﺜﻞ ﺳـﻨﮓ ﻛﻠﻴـﻪ را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ نوع مطلب :
برچسب ها : پوکی استخوان، استخوان درد، کمبودویتامینD، کلسیم، کمبود کلسیم،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 24 مرداد 1396 11:08 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here coming from a different website and thought I may as well check things out.
I like what I see so now i'm following you. Look forward to looking over
your web page again.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

باسلام.لیلی هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی .در این وبلاگ فروشگاه بزرگ دی تو دی قراردارد.امیدوارم از خرید خود رضایت داشته باشید.بازدیدکننده ی عزیز قسمت پایین امار وبلاگ فروشگاه دی تو دی قرار داردوهمچنین با کلیک در صفحه به فروشگاه برید امیدوارم رضایت شما عزیزان راجلب نمایدودروقت خود صرفه جویی کنیدوازمطالب بهرمندشوید


مدیر وبلاگ : لیلی وامید
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ راچگونه ارزیابی میکنید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب


.

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاینکد متحرک کردن عنوان وب

-

کد کج شدن تصاویر

>

98love