تبلیغات
غذاهای خوشمزه - کاهش وزن
 
غذاهای خوشمزه
نزدیکترین راه به بازاراینجاست...........
چهارشنبه 2 مرداد 1392 :: نویسنده : لیلی وامید   
روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ اراده در رژﻳﻢ ﻛﺎﻫﺶ  :  a. ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﭘﺰﺷـﻚ را ﻣﻬـﻢ داﻧـﺴﺘﻪ و ﻫﻤـﻪ اﺑﻬﺎﻣـﺎت ﺧـﻮد را ﺑـﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﻴﻬـﺎی ﭘﺰﺷﻜﺘﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻴﺪ  . . ﺑﺎﺷﻴﺪ b ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻮارض و ﻣﺸﻜﻼت ﭼﺎﻗﻲ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ . . ﻛﻨﻴﺪ c اراده ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺴﻤﻬﺎ و ﻧﺬرﻫﺎی ﺷﺮﻋﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ . . دﻟﺴﻮزﻳﻬ d ﺑﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺎی اﻃﺮاﻓﻴﺎن در ﻣﻮرد ﻛﻢ ﺧﻮری ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ . . ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ e ﻗﺎﺷﻖ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده و ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﻴﻞ . . ﻛﻨﻴﺪ f ﺟﺎی ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ را ﺟﻬﺖ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب . . ﺑﺨﻮرﻳﺪ g آرام ﻏﺬا . . ﻛﻨﻨﺪ h از اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﭘﺮﻫﻴﺰﻳﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﮔﻮﺷﺰد .   ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ رژﻳﻤﻬﺎی ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ﺷـﻤﺎ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، از ﺗﺠﻮﻳﺰ آن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع آن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در ﺷـﺮوع ﺳـﺨﺖ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ ﺑﻌـﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ .   
درابتداباید.............
   ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ رﻓﺘﻴﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻏﻴﺮ از ﭼﻠﻮ ﻣﺮغ ﭼﻴـﺰ دﻳﮕـﺮی وﺟـﻮد ً و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﺪارد ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن          : ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ ،  ﻳﻚ ران ﻣﺮغ ، ﺑﺮﻧﺞ     675  ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻟﺮی را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .          اﻳﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﺮور در ﺟﻠﺴﺎت رژﻳﻢ درﻣﺎﻧﻲ   از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷ ، ﻳﺎد ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻮد ﻛﻪ رژﻳﻤﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪ ای وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ ﺑﺪن ﺷـﻤﺎ ﻣﺘﺤﻤـﻞ رژﻳـﻢ   ﺳﺨﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﻏﺬاﻫﺎی زﻳﺮ در رژﻳﻢ درﻣﺎﻧﻲ  آزاد ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ :ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت - ﻛﺎﻫﻮ - ﺧﻴﺎر - ﺷﻠﻐﻢ -   ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕـﻲ - ﻛﻠـﻢ  - ﻫـﻮﻳﺞ    ) ﻧـﻪ آب ﻫـﻮﻳﺞ -( ﺳﺎﻻد ﺑﺪون ﺳﺲ          ) آﺑﻠﻴﻤـﻮ و آﺑﻐـﻮره اﺷـﻜﺎﻟﻲ ﻧـﺪارد-(  ﺗﺮﺑﭽـﻪ -   اﺳـﻔﻨﺎج - آب -   ﻧﻤـﻚ - وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ - ﭘﻴﺎز - ﭘﻴﺎزﭼﻪ - ﭼﺎﻳﻲ ) ﺑﺪون ﻗﻨﺪ-(   ﻛﺪو آب ﭘﺰ - ﭘﺰ ﻛﺪو ﺗﻨﺒﻞ آب -     ﻟﻮﺑﻴـﺎ ﺳـﺒﺰ آب ﭘﺰ - رﻳﻮاس– ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ً ﺟﻌﻔﺮی و ﻛﻼ - ﭘﺰ ﻗﺎرچ آب - ﻓﻠﻔﻞ - رژﻳﻤﻲ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ .   ﻫــﺮ روز ﺻــﺒﺢ ﻧﺎﺷــﺘﺎ ﻟﻴــﻮان آب)ﻣﻌــﺪﻧﻲ درﺻــﻮرت اﻣﻜــﺎن آب (  ﺑﻴﺎﺷــﺎﻣﻴﺪ و اﮔــﺮ ﻧــﺎراﺣﺘﻲ ﻣﻌــ ده ﻧﺪارﻳــﺪیک ﻗﺎﺷــﻖ  ابلیمو به آن اﺿــﺎﻓﻪ کنید  . ﻧﻮﺷــﻴﺪن آب ﭼﻨــﺪ ﻓﺎﻳــﺪه دارد      : ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻮده    ،ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ﺷﺪه و      از ﻳﺒﻮﺳﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . h    اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮﻳﺞ     در ﻃﻮل روز ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ  ﻛﺮدﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ. h       ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻣـﺼﺮف  روﻏﻦ زﻳﺘـﻮن               و ﺑﻌـﺪ از آن روﻏـﻦ ﻣـﺎﻳﻊ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  اﻧﺪازه h ﻧﺎن  در رژﻳﻢ )     ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻛﻒ دﺳﺖ ﻧﺎن     (     30 ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮم از ﻫﺮﻧﺎن ﻛﻪ 9 اﮔﺮ ﺳﻨﮕﻚ و ﺑﺮﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض 3 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻳﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﺎﻓﺘﻮن و ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻟﻮاش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   اﻧﺪازه h ﻣﻴﻮه :                      ﻣﻨﻈـﻮر از ﻣﻴـﻮه در رژﻳـﻢ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﻳـﻚ ﺳـﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﻳـﻚ ﭘﺮﺗﻐـﺎل ﻣﺘﻮﺳـﻂ، اﻧﺎر،ﻟﻴﻤﻮﺷــﻴﺮﻳﻦ،ﻫﻠﻮ،ﮔﺮﻳﭗ ﻓﺮوت،دوﻋـﺪد ﻧــﺎرﻧﮕﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ، دوﻋــﺪد         3   ﻛﻴﻮی، دوﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ،ﻧﺼﻒ ﻣﻮز، ﻋﺪداﻧﺠﻴﺮ، ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎ،ﺳﻪ ﻋﺪد ﺳـﻴﺐ ﮔـﻼب، ﻳﻚ ﻟﻴﻮان ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﻳﻚ ﻟﻴﻮان ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ، ﻳﻚ ﻟﻴﻮ                 ان ﮔﻴﻼس، ﻳـﻚ ﻟﻴـﻮان آﻟﺒـﺎﻟﻮ، ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻟﻴﻮان ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﻳﺎ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﻳﺎ ﺧﺮﺑﺰه، ﭼﻬﺎر ﻋﺪد زردآﻟﻮ،ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ازﮔﻴﻞ،ﻧـﺼﻒ        اﻧﺎر ﺑﺰرگ،ﻧﺼﻒ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺎﻣﺴﻮن                   . ﭘﺲ ﻫﺮ ﺟﺎ در رژﻳﻢ ﻣﻴﻮه آﻣﺪه ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑـﺎ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ               )   75 ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣـﻮارد ﺑـﺎﻻ ﻛـﺎﻟﺮی دارد .(     ﺧﻴـﺎر و ﻫـ ﻮﻳﺞ ﺟﺰو ﻣﻴﻮه ﻫﺎی آزاد اﺳﺖ. h   اﻧﺪازه ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ                   : ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﻚ ران ﻣﺮغ ﻳﻌﻨﻲ ران ،ﻳﻚ ﻣﺮغ  ﻳـﻚ و ﻧـﻴﻢ ﻛﻴﻠـﻮﻳﻲ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻴﻨﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻃﺮف ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺪون ﺑﺎل و ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻌﻨﻲ               17در17  اﻧﺪازه ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ           . اﮔﺮ ﺗﺮازوی دﻗﻴﻖ دارﻳـﺪ اﻳـﻦ وزﻧﻬـﺎ را رﻋﺎﻳـﺖ ﻛﻨﻴـﺪ : ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺮغ 75 ﻣﺎﻫﻲ 120 ﮔﺮم،ﮔﻮﺷﺖ .ﮔﺮم230 ﮔﺮم و اﻧﺪازه ﻗﻨﺪ h   :  2/5 ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ 10 ﮔﺮم ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻟﺮی ﻣﻲ .  h                      ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﺎ ﻋﺼﺮاﻧﻪ و ﻳﺎ ﺷﻨﺒﻪ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺸﻨﺒﻪ ،  ﻧﻬﺎر ﺑﺎ ﺷﺎم ً ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻧﺪارد. h    ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﻚ ﻛﻔﮕﻴﺮ    6  ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﺮﻧﺞ اﺳـﺖ اﻟ      7 ﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﺘـﻪ و ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﻜﺶ وﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.برای کسب اظلاعات بیشتر به کتاب  راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪ و رژﻳﻢ درﻣﺎﻧﻲ     دکتر باقرزاده مراجعه شود                     
نوع مطلب :
برچسب ها : لاغرشدن، درمان لاغری، راههای کاهش وزن، رژیم، تغذیه، رژیم درمانی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 24 مرداد 1396 11:34 ق.ظ
Ahaa, its pleasant discussion regarding this post here at this webpage, I have read all that, so
at this time me also commenting at this place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

باسلام.لیلی هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی .در این وبلاگ فروشگاه بزرگ دی تو دی قراردارد.امیدوارم از خرید خود رضایت داشته باشید.بازدیدکننده ی عزیز قسمت پایین امار وبلاگ فروشگاه دی تو دی قرار داردوهمچنین با کلیک در صفحه به فروشگاه برید امیدوارم رضایت شما عزیزان راجلب نمایدودروقت خود صرفه جویی کنیدوازمطالب بهرمندشوید


مدیر وبلاگ : لیلی وامید
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ راچگونه ارزیابی میکنید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب


.

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاینکد متحرک کردن عنوان وب

-

کد کج شدن تصاویر

>

98love