تبلیغات
غذاهای خوشمزه - بانکداری الکترونیک
 
غذاهای خوشمزه
نزدیکترین راه به بازاراینجاست...........
سه شنبه 1 مرداد 1392 :: نویسنده : لیلی وامید   
در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺟﻮاﻫﺮات ، ﻣﺎزاد ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﺳﺘﺒﺮد ﺳﺎرﻗﺎن، ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﻣﺰدی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺎﺑﺪﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻓﻠﺰی را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﻣﺰدی ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺮض ﻣﯽ دادﻧﺪ. ﮐﻠﯿﺴﺎی روﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ در ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد. ﺗﺤﻮل ﺑﺎﻧﮑﺪاری را ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﻮﻣﺒﺎردﻫﺎ ﻧﻘﺶ در دوره ﭼﺎرﻟﺰ دوم 1673 ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻟﻤﺒﺎردﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از زرﮔﺮﻫﺎی ﻟﻨﺪن ﯾﺎد ﮐﺮد.ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن 1694اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻠﻨﺪ، ﺳﻮﺋﺪ و آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻠﮑﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎی 1889 ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏاﯾﺮانﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ (BBME) ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎو ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﺎًﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺎم داد و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ اچاسﺑﯽﺳﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
: -ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬـﺎ  1- 1 در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺒﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪای و ﺑﯿﻦ ﺑـﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﯿـﺎ و    اراﯾﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎتﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻧﮏ، در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪروز از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻤﻦ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑـﺎﻧﮑﯽ دﻟﺨـﻮاه   ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.-ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺨﺎﺑﺮات 2- 1 ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮی در ﺷـﻌﺒﻪ  ﻧﯿﺴﺖ. -ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ )ﻣﺨﺎﺑﺮات (در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن 3- 1 ﺳﺎﻋﺖ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ آن ﻓـﺮاﻫﻢ  24روز ﻫﻔﺘﻪ و 7ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﺑﺎﺷﺪ. و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰاری در   Core Banking -ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ 4- 1 اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی.نوع مطلب :
برچسب ها : بانک، بانکداری، بانکداری الکترونیک، همراه بانک، بانک ملی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 24 مرداد 1396 10:19 ق.ظ
Hey! Someone in my Facebook group shared this
site with us so I came to check it out. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be
tweeting this to my followers! Wonderful blog and
amazing style and design.
سه شنبه 1 مرداد 1392 04:21 ب.ظ
سلام به دوست خوبم لیلی خانم
برات آرزوی سلامتی دارم
اگه این مطلبو تا آخر بخونی ممنونت میشم
شاید به درد تو هم بخوره مثل من که خورد
خب
این سایتی که بهت معرفی میکنم برای کسب درآمد از بازدید سایت های دیگه است
خب فرقش با بقیه چیه؟
فرقش اینکه شما فقط کافیه سایت رو باز کنید ، خود سایت به صورت خودکار عمل بازدید رو انجام میده و محدودیت بازدید هم نداره
مثلا شب ها که اینترنت رایگانه میتونی سایت رو باز کنی و تا صبح بخوابی خود سایت اتوماتیک بازدید رو انجام میده و حسابت شارژ میشه
راه های دیگه هم برای افزایش شارژ حسابت داره که خودت بیا ببین
سرت رو درد نیارم
خودت بیا ببین چطوریه ضرر نداره
ثبت نامش هم رایگانه
اینم ادرس سایت
http://www.mitrarank.ir/?where=register&reagent=1977
اینم یه سایت که به ازای هر بازدیدکننده وبلاگت بهت پول میده
تو فقط باید کد پاپ آپ را در وبلاگت قرار بدی
اینم لینکش:
http://likeee.ir/?q=regnuser&moref=4937
هر جاش هم گیر کردی بیا تو وبلاگم بهم بگو تا کمکت کنم

راستی منم مثل خودت وبلاگ نویسم اگه با مطالب بالا حال نکردی بیا تو وبلاگم یکم بخند
ممنون که وقت گذاشتی برام
موفق باشی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

باسلام.لیلی هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی .در این وبلاگ فروشگاه بزرگ دی تو دی قراردارد.امیدوارم از خرید خود رضایت داشته باشید.بازدیدکننده ی عزیز قسمت پایین امار وبلاگ فروشگاه دی تو دی قرار داردوهمچنین با کلیک در صفحه به فروشگاه برید امیدوارم رضایت شما عزیزان راجلب نمایدودروقت خود صرفه جویی کنیدوازمطالب بهرمندشوید


مدیر وبلاگ : لیلی وامید
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ راچگونه ارزیابی میکنید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب


.

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاینکد متحرک کردن عنوان وب

-

کد کج شدن تصاویر

>

98love