تبلیغات
غذاهای خوشمزه - جهانگردی
 
غذاهای خوشمزه
نزدیکترین راه به بازاراینجاست...........
سه شنبه 1 مرداد 1392 :: نویسنده : لیلی وامید   
سلام امیدوارم حالتون خوب باشه اینجا اطلاعات گردشگری چند کشوررو گذاشتم .اگه مورد رضایتتون بود و هر کشوری رو که اطلاعاتشو خواستید برام در قسمت نظرات بنویسید که من در اسرع وقت براتون بزارم.باتشکرﭘﺎﯾﺘﺨﺖ :ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس 
  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ2766890 :وﺳﻌﺖ
زﺑﺎن رﺳﻤﯽ :اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ 
واﺣﺪ ﭘﻮل :ﭘﺰو 
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ :ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس، ﮐﻮردوﺑﺎ، روزارﯾﻮ، ﺗﻮﮐﻮﻣﯿﻦ، ﻻﭘﻼﺗﺎ   
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺳﻌﺖ: 
آرژاﻧﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ .آرژاﻧﺘﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و در ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺳﻌﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺸﺘﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ . آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﯿﻦ آﻧﺪ )رﺷﺘﻪ ﮐﻮه (در ﻏﺮب و اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺑﻮﻟﯿﻮی، از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺎ ﺑﺮزﯾﻞ و اروﮔﻮﺋﻪ، و از ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﺑﺎ ﺷﯿﻠﯽ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك دارد. 
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ:  
 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ1400 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، و از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب 3700ﻣﺮز آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب  ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد : دﺷﺘﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﺤﯿﺰ ﭘﺎﻣﭙﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر، ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺸﺎورزی در ﻓﻼت، ﺟﻠﮕﻪ ﻏﻨﯽ از ﻧﻔﺖ ﭘﺎﺗﺎﮔﻮﻧﯿﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﯿﯿﺮا دل ﻓﯿﻮﮔﻮ؛ ﻓﻼﺗﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﮔﺮاﻧﭽﺎﮐﻮ در ﺷﻤﺎل، و رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻢ آﻧﺪ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺮز ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻠﯽ .ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ در آرژاﻧﺘﯿﻦ در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻨﺪوزا ﻗﺮار  ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ، ﻣﺮﺗﻔﻊ 696 دارد .ﮐﻮه آﮐﻨﮑﺎﮔﻮا، در ارﺗﻔﺎع  ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮه ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، در ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ در ﻻﮔﻮﻧﺎ دﻟﮑﺎرﺑﯿﻮن - ﻓﻮت (زﯾﺮ ﺳﻄﺢ درﯾﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﺖ 344) - ﻣﺘﺮ 105در اﯾﺎﻟﺖ ﺳﺎﻧﺘﺎﮐﺮوز ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ روی ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﻮب ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.  وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ: 
 آن ﭘﻮرﺗﺴﺘﺎن ﻣﻰ2% ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮو اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ 93% دﯾﻦ رﺳﻤﻰ ﻣﺮدم آرژاﻧﺘﯿﻦ روﻣﺎن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ در ﺑﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ...................

 ﻣﺎﺑﻘﻰ را ﻃﺮﻓﺪاران ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ 4% را ﯾﻬﻮدﯾﺎن و 1% ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻫﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺑﺮا ى ﮐﻠﯿﻪ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ در آرژاﻧﺘﯿﻦ آزاد ﺑﻮده و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻰ ﻧﺪارد.  
اﻗﺘﺼﺎد: 
آرژاﻧﺘﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﭘﺸﻢ، ﮔﻨﺪم و در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﻣﭙﺎس ﻏﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه و اﻧﮕﻮر از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺴﺎﺣﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﻣﺮاﺗﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﭘﺎﻣﭙﺎس ﮔﺎو ﮔﻮﺷﺘﯽ و در ﭘﺎﺗﺎﮔﻮﻧﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮورش ﻣﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻓﻮﻻد، ﺳﯿﻤﺎن، ﮐﺎﻏﺬ، ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت (ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در اﻗﺘﺼﺎد داراﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻋﻤﺪﺗﺎ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ، ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی اﺗﻤﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی آﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.  اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﻓﻠﺰات ﮐﻤﯿﺎب ﻏﻨﯽ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﻫﯿﺪرواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ دارد .آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻮدﮐﻔﺎﺳﺖ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺗﻮرم ﻧﺰول ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺻﺎﺣﺎت ﻣﺎﻟﯽ   . ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ1990دﻫﻪ
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی:  
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﭘﻮرﺗﻮ اﯾﮕﻮازو  
ﭘﻮرﺗﻮ اﯾﮕﻮازو ﺷﻬﺮی ﻣﺮزی در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺴﯿﻮﻧﺰ آرژاﻧﺘﯿﻦ اﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻗﺮار  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ 18 دارد ﺑﺎ ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺑﺮزﯾﻞ ﻫﻢ ﻣﺮز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﺑﺸﺎرﻫﺎی اﯾﮕﻮاﺳﻮ ﺗﻨﻬﺎ روﻧﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آب و ﻫﻮای ﭘﻮرﺗﻮ اﯾﮕﻮازو ﻣﺮﻃﻮب ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺎره اﯾﺴﺖ و ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ، ﺑﺎراﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد. 
آﺑﺸﺎرﻫﺎی اﯾﮕﻮاﺳﻮ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی آرژاﻧﺘﯿﻦ، آﺑﺸﺎرﻫﺎی رود اﯾﮕﻮاﺳﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن آب آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻧﯿﺎﮔﺎرا ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ، در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺎره ای ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﻤﺖ آن، ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد .اﯾﻦ آﺑﺸﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ آﺑﺸﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن از آﺳﻤﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ.  
آب ﻫﺎی ﺑﯿﮑﺮان )ﮔﺸﺖ در ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ :(در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ، در ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ اﯾﮕﻮاﺳﻮ ﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻔﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻗﻄﺎر و راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﭘﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺎده رو ﺗﺎ ﺳﮑﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺷﯿﻄﺎن ﻗﺮار دارد ﻣﯿﺸﻮد .ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ، ﺻﺪای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻨﮕﻞ، ﺻﺪای آﺑﺸﺎر و رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﻣﺎه و ﻗﻄﺮات آﺑﺸﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ.  
 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭘﻮرﺗﻮ اﯾﮕﻮازو ﻗﺮار دارﻧﺪ .راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻧﻮع و ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و اﻧﺮژی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ 47 ﻣﻌﺎدن واﻧﺪا :ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ واﻧﺪا در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ دارﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ، اﺷﯿﺎء دﮐﻮراﺗﯿﻮ، ﺟﻮاﻫﺮات، ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ.  
 ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر آن در ﺑﺮزﯾﻞ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه 170 ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر آن در آرژاﻧﺘﯿﻦ، و 55 ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ اﯾﮕﻮاﺳﻮ :ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮزن، ﺳﻤﻮر و ﭘﻠﻨﮓ 1100 ﺟﻨﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺎره ای ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮزه ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﭘﺎرك ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻻ آرﯾﭙﻮﮐﺎ :ﻻ آرﯾﭙﻮﮐﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺑﺎزﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺪی ﮐﻪ ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯿﮕﺬارد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر  .دﻫﮑﺪه 2 .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، 1 : ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد 6 ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ  .5 .ﯾﺎﺗﯽ، ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﻠﯽ، 4 .ﺗﺎﮐﻮرو ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ، 3ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه ﮔﻮاراﻧﯽ و ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﮔﻮاراﻧﯽ ﻫﺎ،5. .رﺳﺘﻮران زﯾﺒﺎی ﺗﺮﻣﯿﺘﺎس 6ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻮﮐﻮروﭼﻮ، و 
ﻣﺮز ﺳﻪ ﮐﺸﻮر :در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﭘﻮرﺗﻮ اﯾﮕﻮازو، در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ رﯾﻮ اﯾﮕﻮاﺳﻮ و رﯾﻮ ﭘﺎراﻧﺎ، و در ورودی ﭘﻮرﺗﻮ ﻣﯿﺮا، ﻣﺮز ﺳﻪ ﮐﺸﻮر و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﺑﺮزﯾﻞ، آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ ﻗﺮار دارد .از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی دﯾﻮاری :در ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﻮ اﯾﮕﻮاﺳﻮﺳﺖ، ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی دﯾﻮاری ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﺗﺤﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی آﻟﻮار ﻧﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﮕﻮازو را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.  
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس  
ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ آرژاﻧﺘﯿﻦ، و دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯿﺴﺖ و در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎدﻫﺎی آرام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را در ﺧﻮد ﺟﺎ داده .ﺑﻮﯾﻨﺲ آرس در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ دﻫﺎﻧﻪ رود رﯾﻮ دل ﻻ ﭘﻼﺗﺎ، و در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه .ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس را ﭘﻮرﺗﻨﻮس ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ .آب و ﻫﻮای اﯾﻦ ﺷﻬﺮ، ﻣﺮﻃﻮب ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺎره اﯾﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل در ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ژوﺋﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن رﯾﮑﻮﻟﺘﺎ :اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه ﻫﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ در ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس، ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن رﯾﮑﻮﻟﺘﺎﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر را ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺴﺤﻮر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ، دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ .دروازه  ﻫﮑﺘﺎر دارد ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آراﻣﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﻣﺮی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ 5ﻫﺎی ورودی اﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ وﺳﻌﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن داده اﻧﺪ .ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن رﯾﮑﻮﻟﺘﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮگ ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮﻫﺎی آن ﺣﮏ ﻣﯿﺸﻮد ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ.  
ﮐﺎﺳﺎ روﺳﺎدا :ﮐﺎﺳﺎ روﺳﺎدا ﯾﺎ ﮐﺎخ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﻞ رﺳﻤﯽ اﻗﺎﻣﺖ و دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮐﺎﺳﺎ روﺳﺎدا در اﻧﺘﻬﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﭘﻼزا دی ﻣﺎﯾﻮ،  ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس در آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ و آرژاﻧﺘﯿﻦ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ 1580ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﻮﻟﯿﻮ آرﺟﻨﺘﯿﻨﻮ روﮐﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻤﻠﻮ از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺎق ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ ﻣﺮﻣﺮی 1882ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭘﻠﮑﺎن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻣﻮزه ﮐﺎﺳﺎ روﺳﺎدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﭘﻼزا دی ﻣﺎﯾﻮ ﯾﺎ ﻣﯿﺪان ﺑﺰرگ :ﭘﻼزا دی ﻣﺎﯾﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اﺟﺮاﻫﺎی ﻓﯽ اﻟﺒﺪاﻫﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﺳﺎ روﺳﺎدا ﯾﺎ ﮐﺎخ ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺮار دارد .ﮐﺎﺑﯿﻠﺪوی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه دﯾﺪن اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ، ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  
 ﺑﻪ 1936 ﻣﺘﺮ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﻠﯽ ﺷﻬﺮ و ﻣﺮدم آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺘﻮن در ﺳﺎل 68 ﺳﺘﻮن ﻫﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس :ﺳﺘﻮن ﻫﺮﻣﯽ ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺣﺪود ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻬﺮ در ﻣﯿﺪان ﺟﻤﻬﻮری، ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ .ﺑﺪﻧﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روﯾﺪادﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﻃﺮاف آن اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه.  
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮرﺧﺲ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮرﺧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد ﺑﻠﮑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﻨﺮی ای ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺌﺎﺗﺮ، اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺪرن و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻫﺎی راﺑﺮت ﮐﺎﭘﺎ و آﺛﺎر ﻧﻘﺎش و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﻬﻮر ﺳﺎﻟﻮادور داﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻮﻃﻪ زﯾﺒﺎی ﻫﻨﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮری ﮐﻪ از ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪ ای آن ﻣﯿﺘﺎﺑﺪ ﻣﻨﻈﺮه ای روﺷﻦ و ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه دارد .ﺳﺎزه ﺗﯽ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯿﺪﻫﺪ.  
ﺳﻦ ﺗﻠﻤﻮ :ﺳﻦ ﺗﻠﻤﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ، رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و اﺟﺮاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس اﺳﺖ .در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺷﺪه 6  اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺎﻧﮕﻮ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ، ﭘﻼزا دورﮔﻮ ﻣﻤﻠﻮ از ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻮﻧﮕﺎ ﯾﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎﻧﮕﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮی ﺷﻬﺮ ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد.  
، ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﯾﮑﻮﻟﺘﺎ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن رﯾﮑﻮﻟﺘﺎ ﻗﺮار دارد، ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ 80 ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﯾﮑﻮﻟﺘﺎ :از زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در دﻫﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﺧﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﭼﺮﺧﺎن و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯿﺴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺎﻻر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮای روﯾﺪادﻫﺎ و ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ.  
ﮐﺎﻣﯿﻨﯿﺘﻮ :ﮐﺎﻣﯿﻨﯿﺘﻮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد رود ﻻ ﺑﻮﮐﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮان ﮐﻮﯾﻨﮑﻼ ﺑﻨﯿﺘﻮ، ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎد و ﺑﺎ ﻃﺮاوت ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻗﺪم زدن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﮐﺎﻣﯿﻨﯿﺘﻮ، ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.  
 100 ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎﺗﺎدورﻫﺎ :ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺎوﭼﺮان ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻫﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﻣﺎﺗﺎدروس ﺑﺎرﯾﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻏﺬﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﭙﺎﻧﺎدا، ﺗﺎﻣﺎﻻ و آﺳﺎدو ﺑﺎ ﮐﯿﮏ ﻫﺎ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .اﺟﻨﺎس ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺮم، ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ، ﻓﻠﺰﮐﺎری ﻫﺎی زﯾﺒﺎ، و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﻫﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﻧﺪه و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی زﯾﺒﺎی آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.  
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻠﻮرﯾﺪا :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺎده ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه .ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺮم، ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ، اﻟﺒﺴﻪ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ و ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﺪن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺎﻻرﯾﺎ ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﮑﻮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.  
 2500 آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯿﺴﺖ و ﺳﺎﻟﻦ اﭘﺮای ﻣﺸﻬﻮر آن ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 1908 ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻮﻟﻮن :اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻧﻔﺮ را دارد .اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮای اﺟﺮاﻫﺎی اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺎﻻس، اﻧﺮﯾﮑﻮ ﮐﺎروﺳﻮ و ﻟﻮﭼﯿﺎﻧﻮ ﭘﺎواروﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻮﻟﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺗﻮرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎ از ﻣﻮزه و ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.  
 ﺗﻮﺳﻂ 2002 ﮔﻠﺒﺮﮔﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل 6 ﻓﻠﻮراﻟﯿﺲ ﺟﻨﺮﯾﮑﺎ :ﻓﻠﻮرﯾﺲ ﯾﺎ ﻓﻠﻮراﻟﯿﺲ ﺟﻨﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎی ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻞ ﻓﻠﺰی  ﻣﺘﺮی و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار دارد .ﺟﻨﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﯽ 40ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺸﻬﻮر، ادواردو ﮐﺎﺗﺎﻻﻧﻮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻫﺪا ﺷﺪ، در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﺳﺘﺨﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻞ ﺳﻤﺒﻞ ﺗﻤﺎم ﮔﻞ ﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﮔﻞ، ﺳﻤﺒﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺪرن از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻃﺒﯿﻌﺖ   . ﭘﺮﭼﻢ در وﺳﻂ آن، ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ4 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و 7 در 13 اﺳﺖ .اﺑﻌﺎد ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﻞ 
 ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﻟﺮﻣﻮی ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ﻗﺮار دارد و 25 ﭘﺎرك ﺳﻮم ﻓﻮرﯾﻪ :اﯾﻦ ﭘﺎرك ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ، ﭘﺎرﮐﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﻪ زارﻫﺎ، ﺑﺎغ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﺎغ ﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﭘﻼزا اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎغ ﻫﺎی رز ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﻃﺎرﻣﯽ آﻧﺪﻟﺴﯽ و ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد اﺳﭙﯿﻨﺎردز، ﭘﯿﺴﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و آﺳﻤﺎن ﻧﻤﺎی ﮔﺎﻟﯿﻠﻮ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرﻧﺶ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺎرك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.  آب و ﻫﻮا 
وﺿﯿﻌﺖ آب و ﻫﻮاﯾﯽ: 
ﮐﺸﻮر آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻃﻮل ﺧﺎك، دارای آب و ﻫﻮای ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﻤﺎل آن، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی اﻧﺒﻮه و ﻋﻠﻔﺰار ﻫﺎی وﺳﯿﻊ و در ﺟﻨﻮب آن، ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺳﺮد و ﯾﺨﺰده ﻗﺮار دارد. 
نوع مطلب :
برچسب ها : اطلاعات گردشگری ارژانتین، امریکا، اروپا، جهانگردی، ایران،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 24 مرداد 1396 10:11 ق.ظ
This information is worth everyone's attention. When can I find out more?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

باسلام.لیلی هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی .در این وبلاگ فروشگاه بزرگ دی تو دی قراردارد.امیدوارم از خرید خود رضایت داشته باشید.بازدیدکننده ی عزیز قسمت پایین امار وبلاگ فروشگاه دی تو دی قرار داردوهمچنین با کلیک در صفحه به فروشگاه برید امیدوارم رضایت شما عزیزان راجلب نمایدودروقت خود صرفه جویی کنیدوازمطالب بهرمندشوید


مدیر وبلاگ : لیلی وامید
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ راچگونه ارزیابی میکنید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب


.

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاینکد متحرک کردن عنوان وب

-

کد کج شدن تصاویر

>

98love