تبلیغات
غذاهای خوشمزه - عشق
 
غذاهای خوشمزه
نزدیکترین راه به بازاراینجاست...........
سه شنبه 1 مرداد 1392 :: نویسنده : لیلی وامید   
١- ھﻤه ﻣﺮﺛﯿﮫھﺎ ﺑﺮای ﻋﺸﻖ اﺳﺖ . ﻋﺸﻘﯽ ﮐه ﺣﻘﻮﻗﺶ ادا ﻧﺎ ﺷﺪه و ﻟﮕﺪ ﻣﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .   ٢- ھﻤه ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻋﺸﻖ اﺳﺖ  .      ﻋﺸﻘﯽ ﮐه ﻣﻮرد ﺧﯿﺎﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑهﻣﺒﻠﻐﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻓﺮوﺧﺘه ﺷﺪه اﺳﺖ  .  
٣-    دو ﻧﻮع ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارﯾﻢ  :   ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐهﺣﺎﺻﻞ وﻓﺎی ﺑه ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐه ﺣﺎﺻ ﻞ ﺟﻔﺎی ﺑه ﻋﺸﻖ اﺳﺖ  .  ۴-    زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯽ ﮐﻮره ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و آﻧﮑه ﻋﺸﻖ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﻤ ﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و     ﮐﯿﺴﺖ ﮐه ﻋﺸﻖ را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ.  وﻟﯽ آﻧﺎﻧﮑه آن را ﻟﮕﺪ ﻣﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ دﭼﺎر ﻧﺴﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑهﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ .  
۵- و دو ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارﯾﻢ  . ﻋﺎﺷﻖ و ﻓﺎﺳﻖ .ﻣﺎ آﻧﮑه ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ ﻧﺪ و آﻧﮑه آﻧﺮا ﺑﮫهﻣﻌﺎﻣﻠه ﻣﯽگیرد. 
6- ﻣﻌﺸﻮق و اﻣﺎ ﺑه راﺳﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﯿﺴﺖ و ؟ ﮐﯿﺴﺖ     ٧-      ﻋﺸﻖ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :      ﻋ ﺸﻖ ﺑ ﮫ ﻋﺎﺷ ﻖ ﺑ ﻮدن و ﻋ ﺸﻖ ورزﯾ ﺪن و ﺧ ﺪﻣﺖ ﮐ ﺮدن و ﻓ ﺪای دﯾﮕ ﺮان ﺷ ﺪن و ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻮدن و ﻣﺨﺪوم ﺑﻮدن و ﻓﺪا ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ   .   وﻟﯽ ﻋﺸﻖ ﻧﻮع اول وﺳﯿﻠﮫای ّ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑهﻋﺸﻖ ﻧﻮع دو م اﺳﺖ . ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻣﻌﺸﻮق ﺷﺪن اﺳﺖ.   
٨- ﻋ ﺸﻖ ﻓﻘ ﻂ ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑه در ھﺮ ﺟﺎﻧﺪار و ﺑﻠﮑه ھﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐه وﺟﻮد دارد در درﺟﺎت  اﻧﻮاع ﻇﮭﻮر و ﺑﺮوز. در وﻟﯽ  اﻧﺴﺎن ﺑه ﺣﺪ اﻋﻼﯾﯽ تجلیﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎزی ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻠﮑه ﺑﺮﺗﺮ از ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﺑﺪون ﻋﺸﻖ ﻣﯿﻠﯽ ﺑه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد و رﻧﺠﻮر و اﻓﺴﺮده ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﮔﺎه ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ﺑه روﺷﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠه ﺗﺨﺪﯾﺮ  .  
٩- ﭼﺮا ؟ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﻋﺸﻖ ﻗﺎدر ﺑه اداﻣه ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﯿﺎت در ﻧﻈﺮش ﺑﯽ ارزش ﻣﯽ ﺷﻮد    
١٠-   آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺸﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و آدﻣﯽ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ در ھﻤﮫ اﻧ ﻮاع ﻣﻌﺸﻮق ﻋﺸﻖ ھﺎ و ھﺎ   ً ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ روی ﺑه ﺧﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﺸﻖ ورزی ﺑﺎ او ﻣﯽ ﭘﺮدازد و اﯾﻦ راز اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺬھﺐ و ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ  : ﻧﯿﺎز ﺑه ﻋﺸﻖ !   
 ١١-        ﻣﺬھﺐ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ دارد ﮐه  آﺧﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧهﺗ ﺮﯾﻦ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧ ﻮع آن ھﻤﺎن ﻣﺬھﺐ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﺮا از ﻗﻠﺐ ﻣﺬھﺐ اﻧﺒﯿﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐ ﺮده     و ﭘﺎﻻ ﯾﺶ  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ   .  -و ١٢ ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺣﯿﺎت ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪون آن ﻣﺮگ   دھﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ؟      ١٣- ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن و ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺷ ﺪن ﭼﮕﻮﻧ ﮫ واﻗﻌ ﮫ و ﻣ ﺎﺟﺮاﺋﯽ اﺳ ﺖ ﮐه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون آن ﺑﯽ ارزش و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟     ١۴- اﻟﺒﺘه ارزش ﻋﺸﻖ در ﻧﺰد اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑ ﺪون ﻋﺸﻖ ھ ﻢ ﺑه زﯾﺴﺘﻦ راﺿﯽ اﻧ ﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺛﺮوت و ﻋﯿﺎﺷﯽ و رﯾﺎﺳﺖ   .  ١۵- آدﻣﮭﺎ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﭘﺮﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﯿﺶ ﭘﺮﺳﺖ   .  ١۶-  واﻟﺒﺘﮫ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ   ھﻢ ﮐﮫ از ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺰارﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﺧﺼﻮﻣﺖ دارﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ را اﺷ ﻘﯿﺎء   ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ در ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺮق در ﭘﻮل ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻋﯿﺎﺷﯽ اﻧﺪ  .    ١٧-  وﻟﯽ ﻋﺸﻖ  ھﻤﻮاره اﻧﺘﺨﺎب اول اﺳﺖ و آ دﻣﮭﺎ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ در ﻋﺸﻖ روی ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ    .  ١٨-  در ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺧﺎﺻﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ  ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ و آدم را آﻓﺮﯾ ﺪ و آﻓﺮﯾﻨﺶ او ﻣﻈﮭﺮ ﻋﺸﻖ اوﺳﺖ و ﻟ ﺬا دوﺳ ﺖ ﻣ ﯽ دار           د ﮐ ﮫ ﻣﺨﻠﻮﻗ ﺎﺗﺶ ﻧﯿ ﺰ او را ﺑﭙﺮﺳ ﺘﻨﺪ ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﮐه در ﻗﺮآن    ھﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﮫ : ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪم اﻧﺲ و ﺟﻦ را ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺎورای ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮا ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ   .  ١٩- ﭘﺲ ﮐﻞ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓ ﺖ دﯾﻨ ﯽ ﻗﻠﻤ ﺮو ﻋ ﺸﻖ اﺳﺖ و ﭘﺮﺳ ﺘﺶ ﺧ ﺪای ﺧ ﺎﻟﻖ و ﻟ ﺬا ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻋﺎﻟﻢ ھﻢ ﺑه وراﺛﺖ ازﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد دارای ھﻤﯿﻦ اراده ذاﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣ ﯽ ﺧﻮاھﻨ ﺪ ﮐ ﮫ    ﭘﺮﺳ ﺘﯿﺪه ﺷ ﻮﻧﺪ و دوﺳ ﺖ داﺷﺘه ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻞ روح    ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ در اﯾﻦ اﻣﺮ از ھﻤﮫ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ   .  ٢٠-  ﭘﺲ ھﻤه ﺧﻼﻗﯿ ﺖ ھ ﺎ و ﺗ ﻼش ھ ﺎی ﺑ ﺸﺮی ھ ﻢ از ﺑ ﺮای ﻋ ﺸﻖ و ﭘﺮﺳ ﺘﯿﺪه ﺷ ﺪن اﺳ ﺖ و ﻟ ﺬا اﻧ ﺴﺎن ﺑ ﯽ ﻋﺸﻖ و ﻣﺄﯾﻮس از  ﻋﺸﻖ دﭼﺎر اﻧﻔﻌﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﯿﻞ ﺑه ﻧﺎﺑﻮدی دارد   .  ٢١- ﭘﺲ ﺑﻮدن از ﻋﺸﻖ و ﺑﺮای ﻋﺸﻖ اﺳﺖ  . ﭘﺲ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ ؟عزیزان برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب عشق شناسی علی اکبر خانجانی مراجعه کنند....................تماس داشتن مروارید با بدن باعث : 
ایجاد آرامش فردی و تسکین روحیه میشود  
و نمادی ازعشق ،علاقه و محبت است. 
مروارید واقعی را با دستان خودتان از درون صدفخارج کرده و در گردنبند خود قرار دهید ...
این پکیج شامل ست کامل مروارید عشق می باشد 
در بسته بندی بسیار شکیلروش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت : 15800 تومان

   
نوع مطلب :
برچسب ها : عشق چیست، عاشقی، عاقبت عاشقی، عاشق کیست، مروارید، خرید مروارید عشق،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 23 شهریور 1396 06:53 ب.ظ
Generally I don't read post on blogs, but I would
like to say that this write-up very pressured me to try
and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite great article.
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:53 ب.ظ
Your way of describing the whole thing in this post is actually good, all can simply understand it,
Thanks a lot.
سه شنبه 24 مرداد 1396 10:33 ق.ظ
Great website. Lots of useful info here. I am sending it to a
few pals ans additionally sharing in delicious.
And certainly, thank you in your sweat!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

باسلام.لیلی هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی .در این وبلاگ فروشگاه بزرگ دی تو دی قراردارد.امیدوارم از خرید خود رضایت داشته باشید.بازدیدکننده ی عزیز قسمت پایین امار وبلاگ فروشگاه دی تو دی قرار داردوهمچنین با کلیک در صفحه به فروشگاه برید امیدوارم رضایت شما عزیزان راجلب نمایدودروقت خود صرفه جویی کنیدوازمطالب بهرمندشوید


مدیر وبلاگ : لیلی وامید
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ راچگونه ارزیابی میکنید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب


.

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاینکد متحرک کردن عنوان وب

-

کد کج شدن تصاویر

>

98love