تبلیغات
غذاهای خوشمزه - عاشقانه ترین شعرها و اس ام اس ها
 
غذاهای خوشمزه
نزدیکترین راه به بازاراینجاست...........
دوشنبه 31 تیر 1392 :: نویسنده : لیلی وامید   
آﺧﺮﻳﻦ ﺷﻌﺮﻣﺮ ﻳﻢ ﺣ ﻴﺪرزاده-:..::...::.:. -::...::.:::..-.:::..:-:...::...::::..._:::...:::_ ::...::::...ﺑﻮد ﻗﺸﻨﮓ   
  
ﻣﻦ     ، دل ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ   ﻣﻴﺴﭙﺎرم؛دﻳﻨﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ .  ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ        را ﺳﺘﺒﻴﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ ؛آﻳﻴﻨﻢ اﻳـﻦ اﺳـﺖ . 
ﻣﻦ رﻧﺠﻬﺎ را ﺑﺎ ﺻﺒﻮر    ی    ﻣﻴﭙﺬﻳﺮم؛ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﻲ            را دوﺳﺖ دارم؛ اﻧﺴﺎن و ﺑﺎران و ﭼﻤـﻦ را ﻣﻴـﺴﺘﺎﻳﻢ .    اﻧـﺴﺎن و
ﺑـﺎران و ﭼﻤـﻦ را ﻣﻴـﺴﺮاﻳﻢ ،،،در اﻳـﻦ ﮔﺰرﮔـﻪ           ... ﺑﮕـﺰار ﺧـﻮد را ﮔـﻢ ﻛـﻨﻢ  ......... ﺑﮕـﺰار    از اﻳـﻦ ره ﺑﮕـﺰرم ﺑــﺎ
دوﺳﺖ...دوﺳﺖ ﺑﺎ    ....
  
راه      ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺟﻮاد :  [1              [2 .... اﮔﻪ دﻳﺪی ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎﺳﺎش ﻟﻮﻳﺲ ه ﺑﺪون ﻛﻪ ﻃـﺮف اﮔـﻪ دﻳـﺪی ﮔﻮﺷـﻲ 
  ) 6600  ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﺶ   ( 00 ﺟﻮاد      [3 .... ﻫﺴﺖ ﺑﺪون ﻛﻪ ﻃﺮف          P.K اﮔﻪ دﻳﺪی ﻳـﺎرو رو اﺳـﭙﺮت ﻛـﺮده ﺑـﺪون ﻛـﻪ
   [4 ....ﻃﺮف اﮔﻪ دﻳﺪی ﻳﻜﻲ    ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎﻳﺘﺎﻧﻴﻚ ه  ﺑﺪون ﻛﻪ ﻃﺮف وﻗﺘ [5 .... اﮔﻪ دﻳﺪی ﻲ ﻟ   ﻴﻔﺮ ﭙﺰ ّ ﺟﻨ رو ﻣﻲ ﺑﻴﻨـﻪ
   [6 ...    از ﻫﺎل ﻣﻴﺮه ﺑﺪون ﻃﺮف اﮔﻪ دﻳﺪی ﻛﺴﻲ      ﻟﻜﻪ ﻗﺮﻣﺰ زده ﺑﺪون ﻛﻪ ﻃﺮف ...  [7  اﮔﻪ دﻳﺪی ﻳﻜﻲ    اﻳﻦ آﻓﻒ
رو ﺧﻮﻧﺪ ﺑﺪون ﻛﻪ ﻃﺮف   !!! ....
  
ﺧﺪاﺋﻴﺶ ﺑﻮده ﻗﺪﻳﻤﻴﺎ ﻳﻪ ﭼﻴﺰی ﺣﺎﻟﻴﺸﻮن  !   
آﻟﺒﺮت         اﻧﻴﺸﺘﻴﻦ ﻣﻴﮕﻪ ؛ ﻋﺸﻖ ﻣﺜﻠﻪ ﻳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻲ             ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺖ رو ﭘﺮ ﻣﻴﻜﻨـﻪ ﻋﻘﻠـﺖ ، ﻣﻲ ﻣﻮﻧﻪ    رو
ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻴﻜﻨﻪ .   
  

ﻳﻪ   دوﺳﺖ ) gf/bf   (            .1 <~~~~!!! ﻣﺜﻞ ﻳﻪ آداﻣﺴﻪ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ آداﻣﺲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘـﺮ از داﺷـﺘﻦ ﻓﻘـﻂ 
     .2 ! ﻳﻚ آداﻣﺴﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ آداﻣﺴﻲ            ﺳﻄﻞ آﺷـﻘﺎﻟﻪ ﭘـﺲ ﺑـﺮای ﻫـﻴﭻ آداﻣـﺴﻲ    ﻗﻴﻤـﺖ
زﻳﺎدی  ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻜﻨﻴﻦ ! .3                .4 ! ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ آدﻣـﺲ ﻧﻴﻤﺨﺮدﻳـﻪ ﻛـﺴﻲ رو ﺑـﻪ دﻫـﻦ ﻧﺰارﻳـﺪ ﺟﻮﻳـﺪن ﻃـ   ﻮﻻﻧﻲ ﻫـﺮ
آداﻣﺴﻲ      ه ﺷﺪﻧﺶ ﺣﺎﻃﻠﻲ ﻧﺪاره ّ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻴﻤﺰ ! .5 ﺣﺴﺮت آداﻣﺴﻲ            ﻛﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻴﺪ رو ﻧﺨﻮرﻳـﺪ ﭼـﻮن آداﻣـﺲ
     .6 !     ﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﺸﻦ ازدواج ﻣﺜﻞ ﻗﻮرت دادن آدﻣﺲ ﻫﺴﺖ .اﺣﻤﻘ ﻫﻴﭻ ﻲ  آدﻣﺴﺶ رو ﻗﻮرت ﻧﻤﻴﺪه  !!!!!!>>ﺗﻔﻜﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و <<ﺧﻮﻧﺪ اﮔﻪ ی ﻛﻪ ....   
  
دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻦ  !   
دﻳﮕــﻪ      Off ﺑــﻪ ﻣــﻦ Tel ﻧﺪه،دﻳﮕــﻪ ﺳــﻼم ﻧﻜــﻦ، دﻳﮕــﻪ   SMS ﻧﺰن،دﻳﮕــﻪ ﻧﺰن،دﻳﮕــﻪ ﻧﺰدﻳﻜــﻪ ﻣــﻦ
ﻧﻴﺎ،دﻳﮕﻪ ....................ﺷﻴﺮﻳﻨ آﺧﻪ ﻣﻦ ﻣﺮض ﻗﻨﺪ دارم دﻛﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ از ﻲ دور ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ی ﻛﻨﻢ . ;   (
دوﺳﺖ واﻗﻌﻲ   
دوﺳﺖ واﻗﻌ ﻲ ﻛﺴ ﻲ وﻟ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺎن ﺗﻮ را ﺑﮕﻴﺮد ﻲ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ را ﻟﻤﺲ ﻛﻨﺪ   
  
 ... ﻳﺶ داره  
ﻧﻴﻨﻲ       ﻛﻪ از ﺧﻮاب ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﺟﻴﺶ داره ....       زﻧﺒﻮر ﻛﻪ رو ﮔﻞ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻴﺶ داره   ..... ﭼﻮﭘﻮن ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﻴﺶ
داره   ..... اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻛﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ      رو ﭘﺸﺖ ﺑﻮم ه دﻳﺶ داره ..... ﺣﺎﺟﻲ      ﻪ ﻣﻴﺎد رﻳﺶ داره ّ ﻛﻪ از ﻣﻜ ......  ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﻛﻪ ﺑﺎزی ﻣﻴﻜﻨ ﻲ داره ﻛﻴﺶ  ..... ﻣﻴﻜﻨ اﻳﻨﻘﺪرم ﭼﺖ ﻲ ﻓ آﺧﺮه ﻣﺎه دار ﻴﺶ ه   
  
ﺧﻮاب ﻣﻦ ...   
ﺷﺒﻲ                   ﺧﻮاب دﻳﺪم ﺑﺎ ﺧﺪا ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺪم ﻣﻴﺰﻧﻢ،رد ﭘﺎی ﻫـﺮدوی ﻣـﺎ روی ﺳـﺎﺣﻞ ﺑـﻮد،وﻗﺘﻲ       ﺑﺮﮔـﺸﺘﻢ و ﺑـﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدم دﻳﺪم در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺨﺘ      ﻲ                  ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ رد ﭘـﺎ ﻛﻨـﺎره ﺳـﺎﺣﻞ اﺳـﺖ، ﭘـﺲ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﮔﻠـﻪ ﻛـﺮدم و
ﮔﻔﺘﻢ    : ﺧﺪاﻳﺎ ﭼﺮا در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺨﺘﻲ     ، ﻣﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻲ ﺧﺪا ﻟﺒﺨﻨﺪی  زدو ﮔﻔﺖ :       ﻓﺮزﻧﺪم در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮ ﺑـﺮ    دوﺷـﻪ
ﻣﻦ ﺑﻮدی   
  
 21593 ﻣﻴﺪوﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ  ﭼﻲ؟؟؟  ﻣﻴﺎی   ﻣﺎ 2    ﺗﺎ 1    ﺑﺸﻴﻢ 5       دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷـﻴﻢ 9       ﻣـﺎه دﻳﮕـﻪ 3       ﺗـﺎ ﺑـﺸﻴﻢ؟؟ 
  
از       ﻳﻚ دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﻴﭙﺮﺳﻦ ﭼﺮا دﻳﻮوﻧﻪ ﺷﺪی؟ ﻣﻴﮕﻪ :   ﻣﻦ ﻳﻪ زﻧﻲ       ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﻳﻪ دﺧﺘـﺮه 18         ﺳـﺎﻟﻪ داﺷـﺖ، دﺧﺘـﺮ
زﻧﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎم ازدواج ﻛﺮد، در  ﻃﺮﻓ ﻧﺘﻴﺠﻪ، زن ﻣﻦ، ﻣﺎدرزن ﭘﺪرﺷﻮﻫﺮش ﺷﺪ، از ﻲ   دﺧﺘﺮ زن ﻣﻦ ﻛﻪ زن ﺑﺎﺑﺎم ﺑـﻮد،
ﭘﺴﺮی       ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آورد ﻛﻪ ﻣﻴﺸﺪ ﺑﺮادر ﻣﻦ و ﻧﻮه ی  زﻧﻢ،ﭘﺲ ﻧﻮه ی ﻣﻨﻢ ﻣﻴﺸﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣـﻦ ﭘـﺪرﺑﺰرگ ﺑـﺮادر
ﻧﺎﺗﻨﻲ ﺧﻮدم ﺑﻮدم،ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ زن ﻣﻦ ﭘﺴﺮ       ی                ﺑﻪ دﻧﻴﺎ اورد ﻛﻪ زن ﭘﺪرم، ﺧﻮاﻫﺮ ﻧـﺎﺗﻨﻲ ﭘـﺴﺮم و ﻣـﺎدرﺑﺰرگ  او
ﺷﺪ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺴﺮم، ﺑﺮادر ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﺧﻮدش ﺑﻮد، از ﻃﺮﻓ     ﻲ ﻳﻌﻨ ﭼﻮن ﻣﺎدر ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻲ   دﺧﺘﺮ زﻧﻢ،ﺧﻮاﻫﺮ ﭘـﺴﺮم
ﺑﻮد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺮزاده ی ﭘﺴﺮم ﺑﻮدم   !!
  
      10 واﺳﺖ ﻣﻴﺮم ﮔﻞ ﻓﺮوﺷ   ﻲ   10 ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﺮم از اﻳﻦ ﺗﺎ  ﻳﻜﻴﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﻴﻪ  . ﺗﺎ وﻗﺘﻲ        ﻛﻪ آﺧـﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ی
ﮔﻞ ﺧﺸﻚ ﺑﺸﻪ دوﺳﺘﺖ دارم   .
وﻗﺘﻲ  داری   ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻲ      ﻛﻪ ﻣﻦ دارم ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ داری ﻣﻴﻜﻨ ﻓﻜﺮ ﻲ  ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼـﻲ     ﻓﻜـﺮ ﻣﻴﻜـﻨﻢ دﻟـﻢ
ﻣﻴﺨﻮاد ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻲ  ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ    !!!
  R for red ... red for blood   blood for heart... heart for love   love for you.... you for me    i for you .... i love you    
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮ ..... ﺷﺪن ﺑﺮﮔﻬﺎ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ رﻳﺰن ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻦ ﻃﻼ   
  
ﻋﺰﻳﺰم  ! اﮔﻪ زﻧﺒﻮر ﻧﻴﺸﺖ زد ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮ ﭼﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﮔﻠﻲ  
ﻓﺮﺷﺘﻪ         ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ .          ﻫﻤﻪ ﺟـﺎ ﭘـﺮ از ﻓﺮﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ         . از ﻛﻨـﺎرت ﻛـﻪ رد ﻣـﻲ
ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ؟ اﺳﻤﺖ را ﻛﻪ ﺻﺪا ﻣﻲ زﻧﻨﺪ، ﻣﻲ ﺷﻨﻮی؟ دﺳﺘﺸﺎن را ﻛﻪ روی ﺷﺎﻧﻪ ات ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺣـﺲ                    
ﻣﻲ ﻛﻨﻲ؟ ﺧﻮب  ﺧﻴﺎﻻﺗﻲ ﺷﺪﻳﺎاااااااااااا    
  
ﻫﺮ          ﺟﺎ ﻛﻪ دﻳﺪی ﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺪون ﻛﻪ ﺷﺎم ﻣﻴﺪ                   ن اﻣﺎ اﮔـﺮ دﻳـﺪی ﻳـﺎ ﻋﻠـﻲ ﻣـﻴﮕﻦ ﺑـﺪون ﻛـﻪ ﻣﻴﺨـﻮان
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﻞ ﺑﺪن   !
  
ﺑﻪ           ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﻫﺮ وﻗﺖ دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪی ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻛﻦ .            ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﻮ را ﻣـﻲ ﻧﮕـﺮد و 
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﺳﺖ            . اﺷﻜﻬﺎی ﺗﻮ را ﭘﺎك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دﺳﺘﻬﺎﻳﺖ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻓﺸﺎرد        . ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارد ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ 
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدت   . و اﮔﺮ ﺑﺎور            داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف ﻣﻲ زﻧﻨﺪ .           ﺑﺎور ﻛـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﺎ او ﻫﺮﮔـﺰ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻲ .ﻛﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه    .
  
ﺷﻬﺮزاد ﻛﺸﻴﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺣﻤﺪ رﻓﺘﻪ روش ... ﭼﺎی آﺧﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎر از ﺑﺎزار    !!
  
اﮔﺮ        ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎدا ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺗﺎ 30   ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ .....      دﺳـﺘﻪ ی ﻏـﺎز ﻫـﺎی وﺣـﺸﻲ
ﻣﻬﺎﺟﺮ   !ای زﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺎﻛﻲ در  ! ﻣﻴﻜﻨﻢ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮم وﻗﺘﻲ ﻧﮕﺎﻫﺖ    .
  
دﻧﻴﺎ                     ﻫـﻢ ﺑـﻪ آدﻣـﻬﺎی ﺧـﻮش ﺑﻴﻦ ﻧﻴـﺎز دارد ﻫـﻢ ﺑﻪ آدﻣﻬﺎی ﺑـﺪ ﺑﻴﻦ ﭼﻮن اﻓـﺮاد ﺧــﻮش ﺑـﻴــﻦ ﻫﻮاﭘﻴﻤـﺎ
ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ،اﻓﺮاد ﺑﺪﺑﻴﻦ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت   !
  
ﻛﺴﻲ       ﻛﻪ اﻟﻔﺒﺎ رو اﺧﺘﺮاع ﻛﺮد    ﻳﻪ اﺷﺒﺎﻫﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﺮد و اوﻧﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ   : I ﻣﻴـﻮن  U و رو ﻓﺎﺻـﻠﻪ
اﻧﺪاﺧﺖ   !
  
ﻣﻦ              ﻳﻪ ﻻل ﺑﻴﺰﺑﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﻴﺪه ﺟﻮﻧﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻛﺴﻲ ﻧﺪﻳﺪه رﻧﮓ ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺒـﻮﻧﻢ دﺧﺘـﺮی رو دوﺳـﺖ ﻣـﻲ
دارم ﻣﻨﻲ ﻛﻪ زﺑﻮن ﻧﺪارم آﺧﻪ اﺣﺴﺎس دﻟﻢ رو ﭼﻪ ﺟﻮری ﺑـﻪ ﻟـﺐ ﺑﻴـﺎرم زﺑـﻮن ﭼـﺸﻤﺎﻣﻮ او ﻧﻤـﻲ دوﻧـﻪ ﺗـ             ﻮ
ﻧﮕﺎﻫﻢ رازﻣﻮ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﻧﻪ   
  
ﺳﻼم،ﻣﻴﺪوﻧﻲ    رﻓﻴﻖ؟ اﮔﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ داﻧﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺪاﺷﺖ . زﺷﺘ اﮔﻪ ﻲ   ﻧﺒﻮد زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫـﻢ ﺑـﻲ 
ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮد . ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ؟ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﻴﺎز داره   
  
ﻳﻪ ﺑﻜﻦ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺮام  !   
  
ﺳﻼم،ﺧﻮﺑﻲ؟   ﻳﻪ ﻟﻄﻔﻲ    ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﻜﻨﻲ؟          ﻳﻪ ﻋﻜﺲ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ از ﺧﻮدت ﺑﮕﻴﺮ ﺑﺮام ﺳﻨﺪ ﻛﻦ   .آ ?Ok . ﺧﻪ ﻣﻴﺨﻮام
ﻛﺎرت ﺑﺎزی وﻟ ﻛﻨﻢ ﻲ ﺷﺪه ﺟﻮﻛﺮ ﮔﻢ  !   
  
 ِﺧﺒﺮ ﺟﺪﻳﺪ   "ﻫﺎج"ﻛﺮد   !  زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ، ﻣﺎدرﺷﻮ ﺗﻮ اورﻛﺎت ﭘﻴﺪا ،
  
ﮔﻪ ﻳﻪ ﺧﺮ ﺗﻮ رو ﺑﻮس ﻛﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻳﻪ ﺑﻮس ﺗﻮ رو ﺧﺮ ﻛﻨﻪ !   
  ﻫﻴﭻ      وﻗﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﻛﻪ ﻛﻲ ﻣﻴﺎد . ﺧﻴﻠﻲ    وﻗﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺒﻴﻨﻤﺶ .         ﺣـﺎﻻ ﺗـﻮی ﺗﻤـﻮم راه دﻧﺒﺎﻟﻤـﻪ   . ﺑـﺪ دردﻳﻪ "اﺳﻬﺎل"ﻣﻴﺪوﻧ ﻲ ﻛﻪ ..   
  
ﻛﺠﺎﺋﻲ؟  ﻫﻤﺪم ﺷﺒﻬﺎم !                 ﻫﺮﺷﺐ ﺑﺎﻫﺎم ﺗﻮ رﺧﺘﺨﻮاﺑﻲ و ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎم ﭼﺴﺒﻴﺪی، ﻫﺮوﻗﺖ ﻣﻴﺮم ﺑﻴـﺮون، دﻟـﻢ ﺑـﺮات
ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻲ راﺣﺘﻢ؛ ﻛﺠﺎﺋﻲ ﭘﻴﮋاﻣﻪ ﻣﻦ؟   !
  ik ik ik ik ik ik ik i k   ik ik ik ik ik ik ik i k   ik ik ik ik ik ik ik i k   ik ik ik ik ik ik ik i k     
آﻓﺮﻳﻦ !اﻳﻮل !ﻣﻴﮕﻢ ﺑﻬﺘﻮن ﺗﺒﺮﻳﻚ  !ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮﻧﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ زﺑﻮن ﻣﻴﻤﻮﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ    !
  
ﺳﻼم،ﺧﻮﺑﻲ؟    ﺑﺒﻴﻦ ﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺸﻲ  ازت دارم .       ﻣﻴﺨﻮام اﮔﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻪ دو ﺳﻪ روزی         ﺑﻴـﺎم ﺧﻮﻧـﻪ ی ﺷـﻤﺎ ﺑﻤـﻮﻧﻢ . 
اﻳﻦ روزا اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ دارن           .... اﻻن ﺑﻪ ﻳﻪ دوﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻧﻴـﺎز دارم .......     .. ﻗﺮﺑﺎﻧـﺖ"    ﻋﺜﺎﻣـﻪ ﺑـﻦ ﻻدن"   
  
ﺧﺪاﻳﺎ !رﻓﻴﻘ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﺮﻳﻪ  . دوﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻨﺪد را ﺧﻮدم ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد !   
ﻋﺸﻖ آزاد ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ی اﺳﺖ در ﺟﻬﺎن  !   
دوﺳﺘﺖ ﻗﺴﻤﺘ دارم ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻲ ﭘﺮوراﻧﺪ از وﺟﻮدم ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﺖ ی   .
ﺑﺮای ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﭼﺸﻴﺪن ﻃﻌﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی  ...   
  
ازدواج   !
ﺳﻼم       . ﻣﻦ دارم ﻫﻔﺘﻪ ی دﻳﮕﻪ ازدواج ﻣﻴﻜﻨﻢ  . ﻳﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﻲ ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ .     . ﺑﻴﺎ ًﺣﺘﻤﺎ    . ﻫﺪﻳﻪ ﻧﻴﺎر ًﻟﻄﻔﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
رو ﺑﻴﺎر ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻫﺎش ازدواج ﻛﻨﻢ   .
  
در ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﮔﺬرﮔﺎه زﻣﺎن، ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی دﻫﺮ، ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺨﻲ و  .   ﺧﻮد                ﻣﻲ ﮔﺬرد، ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ، رﻧﮓ ﻫﺎ رﻧﮓ دﮔﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، و ﻓﻘﻂ   ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺳﺖ، ﻛﻪ ﭼﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﭼﻪ
ﺗﻠﺦ،   
دﺳﺖ ﻧﺎﺧﻮرده ﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ...   
  
ﻛﻮﻟﻪ                       ﺑﺎرﺳﻔﺮت رﻓﺖ و ﻧﮕﺎﻫﻢ را ﺑﺮد ﻧﻪ ﺗﻮ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻲ ﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ در آن دﻟﺨﻮﺷﻲ ام ﺳﺒﺰ ﺷﻮد ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻲ
داﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮداﻧﻢ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﮔﻤﺸﺪه ام را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﺶ راﻳﺤﻪ ای ﺑﻲ ﺧﺒـﺮ                      
آورد ﻛﺴﻲ                      در راه اﺳﺖ ﭼﺸﻤﻲ از درد دﻟﻢ آﮔﺎه اﺳﺖ ﻛﺎش ﻫﻴﭽﻮﻗـﺖ ﻋـﺸﻘﻲ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﻧﻤـﻲ ﺷـﺪ  ﻛـﻪ   روزی
اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﻤﻴﺮد    .
  
ﻋﺎﺷﻘﻲ        آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺎ رﺧﻪ ﮔﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ ...            100 ﺟﻔﺎ از ﺧﺎر ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ ﺑﺎز ﻫـﻢ ﺗﺤﻤـﻞ ﻣﻴﻜﻨـﺪ ...     ﻳـﺎ ﺗﺤﻤـﻞ
ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻳﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﮔﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ      ...ﻋﺎﺷﻘﻲ              ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻋﺎﻗﺒـﺖ ﮔـﻞ ﻣﻴﻜﻨـﺪ و ﺑـﻪ اﻧﻨﻜـﻪ د       ر ﻫﺠـﺮان و اﻧﺘﻈـﺎر
روزﮔﺎر ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎن ﻛﻪ ﻣﺮگ در ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻗﺮﻳﺒﻲ ا ﺑﺴﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻮار ﺗﺮ و ﺗﻠﺦ ﺗﺮ ز ﺑ اﻧﺘﻈﺎر ﻲ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم  .   
  
ﭼﻨﺪ ﺷﺪه ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ آپ دﻳﺖ  !!   
.1      ﮔﺮﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻤﻴﺮﺳﻴﺪ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﻋﻴﺒﻲ    ﻧﺪاره ﺑﺠﺎش ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻴﺨﻮرم ! .2       ﻳﻚ ﺳﻮزن ﺑﻪ ﺧـﻮدت ﺑـﺰن
وﻟﻲ             .3 ! ﻧﺒﺎﺷﻪ HIV ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش آﻟﻮده ﺑﻪ      .4 ! ﺑﺎ ﺣﻠﻮا ﺣﻠﻮا ﻛﺮدن ﻣﺮده ﺧﻮر ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺧﺮ ﻣﺎ از ﻛـﺮه ﮔـﻲ  abs  ﺗﺮﻣﺰش ﺑﻮد ! .5            .6  ! ﻣﺮغ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺳﻮﺧﺎرﻳﻪ ﻳﺎرو ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﻮﻧـﻪ ﺑـﺴﺎزه ﻣﻴﮕﻔـﺖ ﺷـﻬﺮداری    ﺗـﺮاﻛﻢ
.ﻳﻜﻲ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ 7 !ﻧﻤﻴﺪه رو ﺗﻮ ده راه ﻧﻤﻴﺪادن ﺳﺮاغ ﮔﺮﻳﻦ ﻛﺎرت رو  !   
  
ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ   
ﺳﻌﻲ    ﻛﻨﻴﺪ آن ﭼﻴﺰی    را ﻛﻪ        دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺪﺳﺖ اورﻳﺪ، وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن ﭼﻴﺰی         را ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺎورﻳـﺪ دوﺳـﺖ
ﺑﺪارﻳﺪ   .
داﺷﺘﻦ وﻟ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ از داﺷﺘﻦ ﺛﺮوت اﺳﺖ، ﻲ اﺳت
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

باسلام.لیلی هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی .در این وبلاگ فروشگاه بزرگ دی تو دی قراردارد.امیدوارم از خرید خود رضایت داشته باشید.بازدیدکننده ی عزیز قسمت پایین امار وبلاگ فروشگاه دی تو دی قرار داردوهمچنین با کلیک در صفحه به فروشگاه برید امیدوارم رضایت شما عزیزان راجلب نمایدودروقت خود صرفه جویی کنیدوازمطالب بهرمندشوید


مدیر وبلاگ : لیلی وامید
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ راچگونه ارزیابی میکنید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب


.

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاینکد متحرک کردن عنوان وب

-

کد کج شدن تصاویر

>

98love