تبلیغات
غذاهای خوشمزه - نکات ریزخانه داری
 
غذاهای خوشمزه
نزدیکترین راه به بازاراینجاست...........
یکشنبه 30 تیر 1392 :: نویسنده : لیلی وامید   
ﺧﺎرج ﮐﺮدن دو ﻟﯿﻮان ﮐﻪ داﺧﻞ ﻫﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ:   -ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺰور ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﮐﻨ ﯿﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻟﯿﻮان ﺑﺎﻻﯾﯽ آب ﺳﺮد ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﯿﻮان ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را داﺧﻞ آب ﮔﺮم ﻗﺮار دﻫ ﯿﺪ. ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗ ﯿﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨ ﯿﺪ. ﮐﻪ دوﻟﯿﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﯽ ﮐﻪ آﺳ ﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻫ ﯿﭻ ﮐﺪام از ﻟﯿﻮاﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .  ﺑﺎز ﮐﺮدن درب ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ:   -اﮔﺮ در ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺮﺑﺎ - ﺧﯿﺎرﺷﻮر و ﻏ ﯿﺮه ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ آن را ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، در ﺷﯿﺸﻪ را زﯾﺮ ﺷ ﯿﺮ آب  ﮔﺮم ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧ ﯿﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. در ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺧﺎرج ﮐﺮدن روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ از ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درب آن ﭘﺮس ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ:  -ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن روﻏﻦ و ﯾﺎ ﭘﻮدرﯾﺎ ﻫﺮ ﭼ ﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ درون ﻇﺮف ﭘﺮس ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ، ﺗﻤﺎم در آن را ﺑﺮدارﯾﺪ،  ﯾﮏ ﺳﻮراخ در ﯾﮏ ﻃﺮف و ﯾﮏ ﺳﻮراخ در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨ ﯿﺪ. ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﻮاد داﺧﻞ ﻇﺮف ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﻣﻮاد داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .  رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﺑﻄﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﻒ:   -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻒ را درون ﺑﻄﺮی ﮔﺬاﺷﺘ ﯿﺪ ﭼﻮن ﻫﻮا داﺧﻞ ﺑﻄﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻣﺎﯾﻌﺎت وارد ﺑﻄﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از دو راه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕ ﯿﺮﯾﺪ:  . -ﻗﯿﻒ را ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻄﺮی ﺑﮕ ﯿﺮﯾﺪ، ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺮاﺣﺘﯽ وارد ﺑﻄﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 1   . -ﯾﮏ ﻣﯿﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﯿﻦ ﻗﯿﻒ و ﺑﻄﺮی ﻗﺮار دﻫ ﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺎﯾﻌﺎت وارد ﺑﻄﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 2 ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ از داﺧﻞ ﺑﻄﺮ ی:  -ﻣﻘﺪاری آﻣﻮﻧﯿﺎك داﺧﻞ ﺑﻄﺮی ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و آن را در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ی آزاد ﻗﺮار دﻫ ﯿﺪ. ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮاﻫ ﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ ﺧﺮد ﺷﺪه و از ﺑﻄﺮی ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .  وﺳﺎﯾﻞ ﻓﻠﺰی ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮی از زﻧﮓ زدن اﺑﺰار ﻓﻠﺰ ی:  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧ ﯿﺪ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ا ی ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﺑﺰار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ زﻧﮓ 25 ﻧﮑﺘﻪ ی زدﮔﯽ اﺑﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮا ی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ زﻧﮓ زدﮔﯽ اﺑﺰار ﺷﻮﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﯾﮏ ﺗﮑﻪ زﻏﺎل، ﮔﭻ و ﯾﺎ ﻧﻔﺘﺎﻟ ﯿﻦ ﻗﺮار دﻫ ﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر اﯾﻦ اﺟﺴﺎم رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﺨﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .  ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد ﭘ ﯿﭻ ﻫﺮز:  -اﮔﺮ ﭘ ﯿﭻ ﺷﻤﺎ ﻫﺮز ﺷﺪه اﺳﺖ از دو روش ﺑﺮای ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن آن ﮐﻤﮏ ﺑﮕ ﯿﺮﯾﺪ: روش اول:ﭘﯿﭻ را داﺧﻞ ﺳﻮراخ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﭼﻮب ﮐﺒﺮﯾﺖ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﭻ، داﺧﻞ ﺳﻮراخ ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﺸﮑﻨ ﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﭘ ﯿﭻ را ﮐﺎﻣﻼً ﺳﻔﺖ ﮐﻨ ﯿﺪ. روش دوم:ﻣﯽ ﺗﻮاﻧ ﯿﺪ از ﺳ ﯿﻢ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕ ﯿﺮﯾﺪ، ﮐﻤﯽ ﺳ ﯿﻢ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ دور ﭘ ﯿﭻ ﺑﭙﯿﭽﺎﻧ ﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﭘ ﯿﭻ را داﺧﻞ ﺳﻮراخ ﮐﺮده و آﻧﺮا ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ، دﯾﮕﺮ ﭘﯿﭻ ﺷﻤﺎ ﻫﺮز ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .  ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﯿﭽﻬﺎ:   -ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﭘ ﯿﭽﯽ را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨ ﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻪ ی زودﭘﺰ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧ ﯿﺪ از ﮐﺪام ﻃﺮف  ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻋﻘﺮﺑﻪ ی ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮕ ﯿﺮﯾﺪ. ﻫﺮ ﭘ ﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ آن ﭘﯿﭻ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .  ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘ ﯿﭻ ﯾﺎ ﻣﻬﺮه ﻫﺎی زﻧﮓ زده:  -اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻧﮓ زدﮔ ﯽ ﭘﯿﭻ ﯾﺎ ﻣﻬﺮه ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳ ﯿﻠﻪ ی ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ و ﯾﺎ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن، ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه روﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ روی ﭘﯿﭻ ﯾﺎ ﻣﻬﺮه ﺑﭽﮑﺎﻧ ﯿﺪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .  اﮔﺮ ﮐﻠ ﯿﺪ ﺷﻤﺎ زﻧﮓ زد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد:   ﻗﺮار دﻫ ﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﮐﻠ ﯿﺪ را ﺑﯿﺮون آورده و ﺧﺸﮏ ﮐﻨ ﯿﺪ و ﺑﺎ 2 ﺑﻪ 1 -ﮐﻠ ﯿﺪ را ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻔﺖ و روﻏﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒتﮐﺎﻏﺬ ﺳﻨﺒﺎده ﭘﺎك ﻧﻤﺎﯾﯿ ﺪ.   راه ﺟﻠﻮﮔ ﯿﺮی از وارد ﺷﺪن آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ:  -اﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑ ﯿﻦ ﺳﻨﮓ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﺷﻤﺎ و ﺻﻔﺤﻪ ی ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣ ﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ و از آب ﭼﮑﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ آب روی ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﯽ رﯾﺰد از ﻫﻤ ﯿﻦ درز ﮐﻮﭼﮏ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨت.............ادامه مطلب برید

برای اولین بار در ایران


قیمت : 11800 تومان

این محصول دارای 4 انگشتر می باشد که به دست شما بسته می شوند و هر کدام از آنها دارای LED با رنگ های مختلف هستند. پس از بستن انگشتر های لیزری بیمز بر دست خود فقط کافیست در تاریکی شب و یا محیط های تاریک یا نیمه تاریک دست خود را حرکت دهید تا امواجی از رنگ ها با حرکت دست شما در فضا رسم شود، همچنین می توانید نوشته ها و اشکال مورد علاقه خود را در فضا ترسیم نمایید و حیرت مشاهده کنندگان را برانگیزید.
همچنین با این محصول می توانید در مهمانی ها و مجالس هم لحظات خوشی را رقم بزنید، زیرا از انگشتر لیزری بیمز می توانید به عنوان رقص نور بر روی دیوار هم استفاده نمایید، فقط کافیست محیط شما نیمه تاریک یا تاریک باشد تا با حرکت انگشتان خود بر روی دیوار رقص نور فوق العاده زیبایی را ایجاد نمایید. این محصول برای اولین بار در ایران توسط فروشگاه اینترنتی میهن استور با یک سال گارانتی تعویض عرضه می شود.

نوشته ها و اشکال مورد علاقه خود را در فضا رسم کنید ...

با لیزر انگشتری بیمز دیگران را حیرت زده نماییدقیمت : 11800 تومان

مشخصات لیزر انگشتری بیمز:
- دارای چهار انگشتر لیزری در رنگ های قرمز، آبی، سبز و سفید
- دارای بسته بندی اوریجینال وکیومی
- قابل استفاده در تمام محیط های نیمه تاریک و تاریک
- قابل استفاده برای ترسیم متن و اشکال مختلف در فضا و رقص نور بر روی دیوار
- استفاده از باطری ریز AG3 که در تمام مغازه ها و ساعت فروشی ها به راحتی یافت می شود
- دارای یک سال گارانتی تعویض


قیمت : 11800 تومان

 

هدیه ای بی نظیر و به یاد ماندنی

برای کسی که دوستش دارید و حتی برای خودتان!

با یک سال گارانتی تعویض

تکنولوژی جدید و بی نظیری که تحسین

همگان را برانگیخته است.

با آمار جهانی فروش در هر 48 ثانیه یک عدد ...قیمت : 11800 تومان

پدیده سال 2012 را به انگشتان خود ببندید
 
و دیگران را حیرت زده کنید!
 
در تاریکی ها هر چه می خواهید بکشید ...

فقط کافیست دست خود را حرکت دهید تا امواجی 
 
از رنگ ها با حرکت دست شما در فضا ترسیم شود
 
برای اولین بار در ایرانروش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت : 11800 تومان


نوع مطلب :
برچسب ها : نکات ریز خانه داری.سفره ارایی.کفش.خرید.اشپزی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 30 تیر 1392 03:46 ب.ظ
وب جالب داری بیا برای افزایش بازدیدهامون با هم تبادل لینک کنیم ادرس وبلاگم patogh0098.mihanblog.com منو با اسم پاتوق سرگرمی اد کن بعد بهم بگو با چه اسمی ادت کنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

باسلام.لیلی هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی .در این وبلاگ فروشگاه بزرگ دی تو دی قراردارد.امیدوارم از خرید خود رضایت داشته باشید.بازدیدکننده ی عزیز قسمت پایین امار وبلاگ فروشگاه دی تو دی قرار داردوهمچنین با کلیک در صفحه به فروشگاه برید امیدوارم رضایت شما عزیزان راجلب نمایدودروقت خود صرفه جویی کنیدوازمطالب بهرمندشوید


مدیر وبلاگ : لیلی وامید
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ راچگونه ارزیابی میکنید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب


.

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاینکد متحرک کردن عنوان وب

-

کد کج شدن تصاویر

>

98love