تبلیغات
غذاهای خوشمزه - ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺬ وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
 
غذاهای خوشمزه
نزدیکترین راه به بازاراینجاست...........
ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺬ وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ  
  
  
وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ (F1 ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ داوﻃﻠﺒﺎن از روش ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺒﻮدن ﻣﺪارك و ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ، وﯾﺰا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رد ﺷﻮد. 
ﮔﺮوه ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺮﯾﮑﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ در راﺳﺘﺎی ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺷﺎﻧﺲ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ: 
درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮم ﻫﺎی  ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰا از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ I20 ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﺮور، رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﻧﻤﻮدن و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارك ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰا ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺧﺬ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺎوره و آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ 
 

ارایه ﺳﻮاﻻت راﯾﺞ ﮐﻪ در ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن از ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﺧﺬ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ، رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻄﻮر  درﺻﺪ ارﻗﺎم ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻤﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد 15 اﻟﯽ 10ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ارﻗﺎم ﻣﺜﺎﻟﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ در زﯾﺮ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ : 
  
ردﯾﻒ ﻧﺎم دوره ی ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ دﻻر 
 15000 اﻟﯽ 12000 Associate) ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ 1
 20000 اﻟﯽ 14000 BA/BS/BBA/BEng) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 2
 22000 اﻟﯽ 1500 MA/MS/MEng) ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 3
 30000 اﻟﯽ 25000 MBA/DBA) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ 4
 22000 اﻟﯽ 15000 PhD/EH.D/D.Sc) دﮐﺘﺮی 5
 50000 اﻟﯽ 35000  ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ )ﭘﺲ از ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 6
 50000 اﻟﯽ 35000  داروﺳﺎزی )ﭘﺲ از ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 7
 50000 اﻟﯽ 25000  داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ )ﭘﺲ از ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 8
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ 
5 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ،800 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه17 ﺑﯿﺶ از 2004 اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ارﮔﺎن آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺖ ﻓﺪرال در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وزارت آﻣﻮزش اﺳﺖ. 
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اﺧﺘﯿﺎرات، ﺑﺸﺪت )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺘﻤﻢ دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل، دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻮدﺟﻪ (ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت را Federal Grants دارد .ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ، وزارت ﻧﯿﺮو اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ، و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﺪه ای را در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. 
www.ParsBook.org
 راﻫﻨﻤﺎی اﺧﺬ وﯾﺰای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن                                                 ﻓﻬﺮﺳﺖ                                              ﮔﺮدآوری و ﺗﻨﻈﯿﻢ  :رﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪون ﻧﮋاد 
20  
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺳﻄﻮح ﻣﺪرﺳﻪ ای و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ «ﻋﻤﻮﻣﯽ» ﻫﺎ  ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻓﺪرال ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل در ﺳﻄﻮح داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮی از ﻣﻨﺒﻊ دﺧﻞ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺪام در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺜﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آﯾﻮی ﻟﯿﮓ دارای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﮔﺮدان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل داﻧﺸﮕﺎه (Endowments  ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺧﻮد ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺧﺼﻮﺻﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ، ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺘﺸﺎف و اﺧﺘﺮاع، 29ﻫﺎروارد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از داﯾﺮه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
13 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس در آﺳﺘﯿﻦ در ﻋﻮض ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮف ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺪرال و اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ،5 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل از اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮدﺟﻪ درﯾﺎﻓﺖ 450 ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﭼﭙﻞ ﻫﯿﻞ ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻟﯿﮓ آﯾﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. 
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی، ﺣﻤﺎﯾﺖ روزاﻓﺰون ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، و اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﻮده ، داﻧﺸﮕﺎه2007 اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  30 ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﻘﺪی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﯿﺮ از اﻗﺸﺎر ﻓﺮاوان اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر 10 در ﺗﮕﺰاس، ﮔﯿﺘﯽ و ﻋﻠﯽ ﺻﺎﺑﺮﯾﻮن ﻣﻘﯿﻢ ﻫﯿﻮﺳﺘﻮن 2006 اﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﺳﺎل  ﻣﯿﻠﯿﻮن 17 درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺪﯾﻪ 2007 ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮﻃﺎن ام دی اﻧﺪرﺳﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس اﻫﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل دﻻری ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در اﯾﺮواﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ . ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری از آﻗﺎی ﻣﻌﺮاج درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد 30 ای 
در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ، داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺑﺰرگ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد، و 10 ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را از ﯾﮏ زوج دﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻧﺪا و ﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﻌﻮف ﺑﻤﺒﻠﻎ  . ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻣﺴﯿﺢ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎم او ﮔﺮداﻧﯿﺪ 8داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﭘﻮرﺗﻠﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎس ﻫﺪﯾﻪ 
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ واﻗﻊ در واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ ﭘﺲ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻟﻨﺪن، دوﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﻔﺴﻪ ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﺧﻮد دارد. ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﮐﺘﺐ 800 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 134ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ، ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﺎوی ﮐﺘﺐ ارزﺷﻤﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﺳﮑﻨﺪرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی، ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر، و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﯿﺰده ﺟﻠﺪی ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ روﻣﯽ اﺛﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﯽ  ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ داراﯾﯽ9 ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرك را ﻧﺎم ﺑﺮد.
نوع مطلب :
برچسب ها : امریکا، ویزای امریکا، بورسیه امریکا، دانشجوی امریکا،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 27 شهریور 1396 02:52 ق.ظ
Hi, I do think this is a great web site.
I stumbledupon it ;) I'm going to return yet again since i have bookmarked it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.
پنجشنبه 16 شهریور 1396 10:49 ب.ظ
fantastic submit, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don't realize
this. You should proceed your writing. I'm confident, you have a huge readers' base already!
دوشنبه 30 مرداد 1396 11:36 ق.ظ
What's up mates, how is everything, and what you
desire to say concerning this piece of writing, in my
view its really amazing in support of me.
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:11 ق.ظ
Quality posts is the key to interest the users to pay a visit the website, that's what this website is providing.
دوشنبه 4 شهریور 1392 09:37 ق.ظ
سلام مرسی که بهم سر زدی مایل به تبادل لینک هستم ، آدرس تبادل لینک اتوماتیک سایتم رو برات گذاشتم . خوشحال می شم باهاتون تبادل لینک داشته باشم.

www.megalink.ir
لیلی وامید

سلام مرسی که شماهم سرزدید بازم بیا.منم اومدم تبادل کردم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

باسلام.لیلی هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی .در این وبلاگ فروشگاه بزرگ دی تو دی قراردارد.امیدوارم از خرید خود رضایت داشته باشید.بازدیدکننده ی عزیز قسمت پایین امار وبلاگ فروشگاه دی تو دی قرار داردوهمچنین با کلیک در صفحه به فروشگاه برید امیدوارم رضایت شما عزیزان راجلب نمایدودروقت خود صرفه جویی کنیدوازمطالب بهرمندشوید


مدیر وبلاگ : لیلی وامید
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ راچگونه ارزیابی میکنید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب


.

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاینکد متحرک کردن عنوان وب

-

کد کج شدن تصاویر

>

98love