تبلیغات
غذاهای خوشمزه - اطلاعات گردشگری کانادا
 
غذاهای خوشمزه
نزدیکترین راه به بازاراینجاست...........
جمعه 1 شهریور 1392 :: نویسنده : لیلی وامید   
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ :اﺗﺎوا 
  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ9984670 :وﺳﻌﺖ
زﺑﺎن رﺳﻤﯽ :اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، ﻓﺮاﻧﺴﻮی 
واﺣﺪ ﭘﻮل :دﻻر ﮐﺎﻧﺎدا 
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ :اﺗﺎوا، ﺗﻮرﻧﺘﻮ   
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺳﻌﺖ: 
ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﺸﻮری در ﺷﻤﺎل ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺧﺎك آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎی ﻫﻮا و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل، ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻗﺎره ﺷﻤﺎﻟﮕﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺲ از روﺳﯿﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮز آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ200 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 90 ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ﮐﻨﻨﺪ .آﺑﺸﺎر ﻧﯿﺎﮔﺎرا، ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺮﯾﻦ آﺑﺸﺎر ﺟﻬﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.  وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
 آیکونهای زیباساز
قالب وبلاگ,قالب بلاگفا,میهن بلاگ,پرشین بلاگ,بلاگ اسکای,پسرونهادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ: 
77 ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ، ﺑﯽ٪ ٫0 16   دﯾﻦ 2  ، اﺳﻼم ٪ ٫2 1 ، ﯾﻬﻮدﯾﺖ ٪ ٫0 1 ، ﺑﻮداﯾﯽ ٪ ٫1 1  ، ﻫﻨﺪوﺋﯿﺴﻢ ٪ ٫0 0 ، ﺳﯿﮏ ٪ ٫0 ٫9٪  
اﻗﺘﺼﺎد:  
ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﺸﻮری ﻧﻮﯾﻦ و دارای ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ درون ﻣﺮزی را دارد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮده ﻃﺒﯿﻌﯽ است و ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی آن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دارﻧﺪ.  
ﮐﺎﻧﺎدا دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﻨﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای ﭼﻮن ﺧﻮدروﺳﺎزی، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻔﺖ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، ﭼﻮب و ﮐﺎﻏﺬ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻓﻠﺰی و ﺷﯿﻼت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاوان ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم، داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ، ﻣﯿﻮه، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺗﻮﺗﻮن اﺳﺖ.  
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻨﺎوری، ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه واﺑﺴﺘﻪ  اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر راﺑﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﭽﯿﺪه وﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی:  
درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻮرﯾﻦ در ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ ﺑﻨﻒ در اﺳﺘﺎن آﻟﺒﺮﺗﺎ، دره ای در اﺑﺮﺷﻬﺮ ﻟﮑﺴﯿﻨﮕﺘﻮن ﻣﯿﺰوری، ﺑﺮج ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا )ﺑﺮج ﺳﯽ ان(، اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺎی ورزﺷﯽ )ﻣﺮﮐﺰ راﺟﺮز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ورزﺷﯽ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ(، ﺗﺎﻻر ﺷﻬﺮ، ﻣﯿﺪان ﯾﺎﻧﮓ و داﻧﺪس، ﺟﺰاﯾﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ )ﺟﺰاﯾﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﻓﺎﻗﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺷﻤﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ(، ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺳﻨﺖ ﻣﺎﯾﮑﻞ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﺟﯿﻤﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺘﻮ، ﮐﺎﺳﺎﻟﻮﻣﺎ )اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻗﺮار دارد(، ﻣﻮزه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﺘﺎرﯾﻮ، ﺑﺎزار ﺳﻨﺖ ﻻرﻧﺲ، ﺗﺎﻻر ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻫﺎﮐﯽ، ﮔﺎﻟﺮی ﻫﻨﺮ اﻧﺘﺎرﯾﻮ، ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم اﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﺑﺎغ وﺣﺶ ﺗﻮرﻧﺘﻮ.  
در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ آﺑﺸﺎر ﻧﯿﺎﮔﺎرا ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ آﺑﺸﺎر از ﻧﻈﺮ ﻋﺮض اﺳﺖ و ﯾﮏ دﻫﮑﺪه روﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم)ﻧﯿﺎﮔﺎرا (وﺟﻮد دارد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا را ﻓﻼت ﻻرﻧﺴﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺴﻄﺢ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻫﻮدﺳﻮن را در ﻣﺤﺎﺻﺮه دارد و ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻬﺎی دور از درﯾﺎی اﯾﻦ ﻓﻼت ﺳﺮاﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪی دارد ﮐﻪ در ﺷﺮق در ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻨﻬﺎی ﭘﺴﺖ اﻃﺮاف رود ﻻرﻧﺲ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب رﺷﺘﻪ ای از درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه )ﺷﺎﻣﻞ درﯾﺎﭼﻪ وﯾﻨﯿﭙﮓ (ﻣﺮز ﺑﺎ ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﺰه زار ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ  در ﻏﺮب ﺟﻠﮕﻪ– ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ 800 ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از –ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ وﺳﯿﻌﯽ  ﻫﺎ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از ﮐﻮه ﻫﺎی راﮐﯽ ﻣﮑﻨﺰی ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺳﻨﺖ اﻻﯾﺎس ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﺎداﺳﺖ.  آب و ﻫﻮا 
وﺿﯿﻌﺖ آب و ﻫﻮاﯾﯽ: 
آب و ﻫﻮای آن ﺳﺮد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آب و ﻫﻮا، در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ وﻧﮑﻮور و ﺟﺰﯾﺮه وﻧﮑﻮور از اﺳﺘﺎن ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ .آب و ﻫﻮای ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺳﺮد و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺗﺎﯾﮕﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻣﺎی اﻧﺠﻤﺎد اﺳﺖ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ رﯾﺰش ﺑﺎران ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .در ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮف ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎرد.  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ 
 001 :ﮐﺪ ﺗﻠﻔﻦ
داﻣﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ca.آیکونهای زیباساز
نوع مطلب :
برچسب ها : کانادا، سفربه کانادا، اماکن دیدنی کانادا، گردشگری کانادا،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 17 مرداد 1396 12:34 ب.ظ
Hi there everyone, it's my first visit at this web site,
and post is really fruitful in favor of me, keep up
posting these types of articles.
جمعه 13 مرداد 1396 11:21 ب.ظ
Quality articles or reviews is the crucial to invite the viewers to go
to see the website, that's what this web page is providing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

باسلام.لیلی هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی .در این وبلاگ فروشگاه بزرگ دی تو دی قراردارد.امیدوارم از خرید خود رضایت داشته باشید.بازدیدکننده ی عزیز قسمت پایین امار وبلاگ فروشگاه دی تو دی قرار داردوهمچنین با کلیک در صفحه به فروشگاه برید امیدوارم رضایت شما عزیزان راجلب نمایدودروقت خود صرفه جویی کنیدوازمطالب بهرمندشوید


مدیر وبلاگ : لیلی وامید
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ راچگونه ارزیابی میکنید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب


.

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاینکد متحرک کردن عنوان وب

-

کد کج شدن تصاویر

>

98love