تبلیغات
غذاهای خوشمزه - شرایط اخذ ویزا
 
غذاهای خوشمزه
نزدیکترین راه به بازاراینجاست...........
جمعه 1 شهریور 1392 :: نویسنده : لیلی وامید   
ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺬ وﯾﺰای ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی     
  
ﻣﺸﺨﺼﺎت وﯾﺰا 
.  وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ 
 وﯾﺰای ﮐﺎری2. 
 وﯾﺰای اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ3. 
 وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ4. 
ﻣﺪارك وﯾﺰا ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه، در اﯾﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ: 
ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر (ﻓﻌﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮواز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان اﯾﺮ اﺳﺖ 1.  روز از ﻃﺮﯾﻖ دﺑﯽ و دوﺣﻪ ﺑﻪ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﭘﺮواز دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ 3 ﮐﻪ ﺳﻪ روز در ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ اﯾﺮوﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺘﻪ ای ﭘﺮواز ﻫﺎی ﺗﻬﺮان- ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮواز ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺎﻟﺰی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. 
 . ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر :در ﻓﺮودﮔﺎه ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻮارض را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی داﺧﻞ ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ 2. 
 

اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻤﺎ، ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ 3. آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ را در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺮا در روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺳﯿﻨﻪ، ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮن از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻨﺪ، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ، اﯾﺪز و  ..و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ادرار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﺪارك ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
 ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ در ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر4. 
درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه  )اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ 5. ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد 
ﺗﻮﺟﻪ :ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮا اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ  . ﻣﺎﻫﻪ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻣﺎﻟﺰی در ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﺧﺬ وﯾﺰا ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ3 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﻮد ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ وﯾﺰا ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰی ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ در ﻣﺎﻟﺰی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
نوع مطلب :
برچسب ها : ویزا، شرایط اخذ ویزا، ویزابرای مالزی، تحصیل درمالزی، بورسیه مالزی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 26 شهریور 1396 11:21 ب.ظ
Hello! I realize this is kind of off-topic but I needed to ask.
Does building a well-established website such as yours take a lot of work?
I am brand new to operating a blog however I do write in my diary every day.
I'd like to start a blog so I will be able to share my
experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas
or tips for brand new aspiring blog owners.
Thankyou!
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:41 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set
up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% positive.
Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Kudos
سه شنبه 24 مرداد 1396 12:58 ب.ظ
Hi to every one, since I am genuinely keen of reading this weblog's post to be updated daily.
It carries good stuff.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

باسلام.لیلی هستم کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی .در این وبلاگ فروشگاه بزرگ دی تو دی قراردارد.امیدوارم از خرید خود رضایت داشته باشید.بازدیدکننده ی عزیز قسمت پایین امار وبلاگ فروشگاه دی تو دی قرار داردوهمچنین با کلیک در صفحه به فروشگاه برید امیدوارم رضایت شما عزیزان راجلب نمایدودروقت خود صرفه جویی کنیدوازمطالب بهرمندشوید


مدیر وبلاگ : لیلی وامید
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ راچگونه ارزیابی میکنید؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

کد متحرک کردن عنوان وب


.

فال حافظ

تعبیر خواب آنلاینکد متحرک کردن عنوان وب

-

کد کج شدن تصاویر

>

98love